Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Açık Öğretim

Genel Muhasebe Ara Deneme

Açık Öğretim kategorisinde açılmış olan Genel Muhasebe Ara Deneme konusu , ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 26.09.2013, 23:30   #1 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
yeni Genel Muhasebe Ara Deneme

Genel Muhasebe Ara Deneme1. İşletmelerin ihtiyaç duydukları para fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler aşağıdaki işlevlerden hangisi-dir?
A) Pazarlama
B) Muhasebe
C) Borçlanma
D) Finasman
E) Kredi alma

2. Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir?
A) Mali işlemler
B) Girdi
C) Süreçleme
D) Çıktı
E) İletme

3. İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?
A) Borçlar
B) Gider
C) Kaynaklar
D) Sermaye
E) Varlıklar

4. Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bilanço işletmenin bir dönem içersinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir.
B) Bilanço mutlak bir tarih taşımalıdır.
C) Bilançoda hesaplar değil hesapların kalanları yer alır.
D) Bilançoda sol taraf aktif sağ taraf pasif olarak adlandırılır.
E) Bilançoda mutlaka hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır.

5. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kulla-nabileceği varlıkların stoklara stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?
A) Takvim yılı
B) Süreç
C) Normal faaliyet yılı
D) Faaliyet döngüsü
E) Mali yıl

6. Bir işletmenin işe başlama tarihinde mali durumu şöyledir:
Nakit para : 1.000 YTL
Ticari Mal : 2.000 YTL
Taşıtlar : 5.000 YTL
Banka Mev. : 500 YTL
Alacaklar : 1.500 YTL
Banka Kred. : 2.500 YTL

Buna göre açılış maddesinde Sermaye hesabına yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisi-dir?
A) 7.500 alacak
B) 7.500 borç
C) 4.500 alacak
D) 4.500 borç
E) 12.500 alacak

7. Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borç-landırılır.
B) Giderdeki artışlar için gider hesapları borç-landırılır.
C) Gelirdeki artışlar için gelir hesapları alacak-landırılır.
D) Özsermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.
E) Alacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borç-landırılır.

8. İşletmenin bankadaki ticari mevduat hesabın-dan para çekmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Bir aktif hesap borçlandırılırken bir aktif hesap alacaklandırılır.
B) Bir aktif hesap borçlandırılırken bir pasif hesap alacaklandırılır.
C) Bir aktif hesap bir pasif hesap borçlandırılır.
D) Bir aktif hesap alacaklandırılırken bir pasif hesap boçlandırılır.
E) Bir aktif hesap bir pasif hesap alacaklandırılır.

9. İşletmenin zararına mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Varlıkların yapısında değişiklik olur.
B) Varlıklar toplam olarak artar.
C) Öz sermayede azalış olur.
D) Kaynaklar toplam olarak azalır.
E) Varlıklar toplam olarak azalır.

10. Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandığını gösteren belgeye ne ad verilir?
A) Tahsil fişi
B) Tediye fişi
C) İstek fişi
D) Mahsup fişi
E) Kasa fişi

11. V.U.K’a göre tutulması zorunlu defterleri tasdik mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeminli Mali Müşavir
B) Vergi Dairesi
C) Noter
D) Ticaret Odası
E) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

12. Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakiler-den hangisine kaydedilir?
A) Büyük deftere
B) Yevmiye defterine
C) Envanter defterine
D) Kasa defterine
E) Mizana

13. Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?
A) Kesin mizan
B) Muhasebe dışı envanter
C) Muhasebe içi envanter
D) Genel geçici mizan
E) Bilançonun düzenlenmesi

14. Saymak ölçmek tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?
A) Stok Sayımı
B) Denetim
C) Envanter çıkarmak
D) Değerleme
E) Kontrol etme

15. Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması alacak kalanı veren hesap-ların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?
A) Hesapların açılması
B) Hesapların kapatılması
C) Muhasebe dışı envanter
D) Muhasebe içi envanter
E) Mizan çıkarma

16. Tarafsızlığın gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi aşağıdaki kavramların hangisinin gereğidir?
A) Tutarlılık kavramı
B) Özün önceliği kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Verilerin güvenilir olması kavramı
E) Sosyal sorumluluk kavramı

17. Benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutarlılık kavramı
B) Özün önceliği kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Verilerin güvenilir olması kavramı
E) Sosyal sorumluluk kavramı

18. İşletmenin dönem sonunda
Ticari Mal Hesabının borç kalanı 10.000 YTL Dönem sonu mal mevcudu 3.000 YTL
Yurtiçi Satışlar Hesabı
alacak kalanı 15.000 YTL Satış iadeleri hesabının borç kalanı 2.000 YTL

Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı ne kadardır?
A) 5.000
B) 8.000
C) 6.000
D) 3.000
E) 13.000

19. -------------------------------- / --------------------------------
320 SATICILAR HS
153 TİCARİ MAL HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS
-------------------------------- / --------------------------------

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Kredili mal satışına
B) Alış iadesine
C) Kredili mal alışına
D) Satış iskontosuna
E) Alış iskontosuna

20. -------------------------------- / --------------------------------
153 TİCARİ MAL HS
391 HESAPLANAN KDV HS
100 KASA HS
320 SATICILAR HS
101 ALINAN ÇEKLER HS
-------------------------------- / --------------------------------

Bu yevmiye kaydında hangi hesap yanlış kullanılmıştır?
A) Ticari Mal Hs
B) Hesaplanan KDV Hs
C) Kasa Hs
D) Satıcılar Hs
E) Alınan Çekler Hs

21. -------------------------------- / --------------------------------
SATICILAR HS
101 ALINAN ÇEKLER HS
-------------------------------- / --------------------------------

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Çek tahsiline
B) Senet cirosuna
C) Müşteriden çek alınmasına
D) Çek düzenleyerek satıcılar borç ödenmesine
E) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine

22. Hisse senetleri alış bedelinden daha düşük be-delle satılması durumunda alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç kaydedilir?
A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hs
B) Menkul Kıymet Satış Zararı Hs
C) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Hs
D) Kambiyo Zararı
E) Reeskont Faiz Gideri Hs

23. Aşağıdaki durumlardan hangisi Kasa Hesabı için doğru değildir?
A) Aktif karakterli bir varlık hesabıdır.
B) Kasa mevcudu kadar borç kalanı verir.
C) Yabancı paralarda bu hesapta izlenir.
D) Hazır değerler içinde yer alır.
E) Alacak kalanı vermesi mümkündür.

24. -------------------------------- / --------------------------------
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
642 FAİZ GELİRLERİ
-------------------------------- / --------------------------------

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne
B) Kabul imzası olan poliçenin alınmasına
C) Alacak senedinin cirosuna
D) Alacak senedinin iskontosuna
E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

25. -------------------------------- / --------------------------------
100 KASA HS
780 FİNASMAN GİDERLERİ
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
-------------------------------- / --------------------------------

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne
B) Alacak senedinin protesto ettirilmesi
C) Alacak senedinin cirosuna
D) Alacak senedinin iskontosuna
E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

26. Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer almaz?
A) Ortaklardan Alacaklar
B) Alıcılar
C) İştiraklerden Alacaklaer
D) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
E) Şüpheli Alacaklar

27. Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi için normal bakım - onarım dışında yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilir?
A) Genel Yönetim Giderleri
B) Olağan Gider ve Zararlar
C) Olağandışı Gider ve Zararlar
D) Binalar
E) Özel Maliyetler

28. Alıcılar hesabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Ticari alacaklar grubunda yer alan bir hesaptır.
B) Müşteriden olan senetsiz alacakların izlenildiği bir büyük defter hesabıdır.
C) Müşteriden olan senetsiz alacaklar hesabın borcuna kaydedilir
D) Hesabın borç kalanı müşteriden henüz tahsil edilmeyen senetsiz alacakları gösterir.
E) Müşteriden olan senetsiz alacaklar için yapılan tahsilat hesabın borcuna kaydedilir.

29. İşletme sahibi olduğu bina için aşağıdaki işlerden hangisi ile ilgili olarak yaptığı ödemeyi gider kaydetmeyip binalar hesabında aktifleş-tirmelidir?
A) Temizlik
B) Boya - badana
C) Elektrik tesisatı onarımı
D) Asansör koyma
E) Çatı aktarma

30. İşletme 1.000 YTL’ye müşteri çeki vererek bir arsa satın almış noter masrafı vergi resim harç olarak da 100 YTL nakit ödemiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ----------------------------- / -------------------------------
ARSA VE ARAZİLER HS 1.100
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
---------------------------- / --------------------------------
B) ----------------------------- / -------------------------------
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
---------------------------- / --------------------------------
C) ----------------------------- / -------------------------------
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
GENEL YÖNETİM GİD.HS 100
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
---------------------------- / --------------------------------
D) ----------------------------- / -------------------------------
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
GENEL YÖNETİM GİD.HS 100

VERİLEN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
---------------------------- / --------------------------------
E) ----------------------------- / -------------------------------
ARSA VE ARAZİLER HS 1.100
VERİLEN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
---------------------------- / --------------------------------
1. D -
2. C -
3. A -
4. A -
5. D -
6. A -
7. D -
8. A -
9. B -
10. A -
11. C -
12. B -
13. D -
14. C -
15. B -
16. E -
17. A -
18. C -
19. B -
20. B -
21. E -
22. B -
23. E -
24. E -
25. D -
26. B -
27. E -
28. E -
29. D -
30. A

Jaqen isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu

Saat: 01:20