Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Bayanların Dünyası > Güzellik - Moda > Kadınca Genel
facebook bağlan


Kadın Çocuk Doğurmaz Toplumu Doğurur

Kadınca Genel kategorisinde açılmış olan Kadın Çocuk Doğurmaz Toplumu Doğurur konusu , Kadın Çocuk Doğurmaz Toplumu Doğurur İs­lâm, Müs­lü­man­lar ara­sın­da top­lum­sal, ah­lâ­kî ki­şi­li­ği ge­liş­tir­me­yi amaç­lar. Bu ko­nu­ya iliş­kin nass­la­rın çok­lu­ğu da İs­lâm’ın ah­la­ka ve top­lum­sal kim­li­ğe ne ka­dar önem ver­di­ği­ni gös­te­rir. Ol­gun ...


Like Tree14Beğeni
  • 3 Post By Papatya
  • 1 Post By Paradox
  • 3 Post By Ada
  • 3 Post By Paradox
  • 2 Post By Ada
  • 2 Post By XxX

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 23.12.2015, 17:15   #1 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Kadın Çocuk Doğurmaz Toplumu DoğururKadın Çocuk Doğurmaz Toplumu Doğurur
İs­lâm, Müs­lü­man­lar ara­sın­da top­lum­sal, ah­lâ­kî ki­şi­li­ği ge­liş­tir­me­yi amaç­lar. Bu ko­nu­ya iliş­kin nass­la­rın çok­lu­ğu da İs­lâm’ın ah­la­ka ve top­lum­sal kim­li­ğe ne ka­dar önem ver­di­ği­ni gös­te­rir.

Ol­gun ve ka­mil ma­na­da na­sıl bir top­lu­mun sağ­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­sa, İs­lâm tüm bun­la­rın üze­rin­de bir bir du­ra­rak, ge­re­ke­ni ya­par. Di­ni­mi­zin te­me­li ara­sın­da yer alan bu top­lum­sal ah­lâk, o ma­na­da kap­sam­lı ve şü­mul­lüdür ki, baş­ka her han­gi bir top­lum­sal eği­ti­min prog­ram­la­rın­da gör­mek müm­kün de­ğil­dir.

İs­lâm’ın üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu bu gö­rev de in­sa­na ve­ri­le­rek, ka­dın-er­kek ay­rı­mı ya­pıl­mak­sı­zın “ha­yır­lı top­lum”un olu­şu­mu sağ­lan­mak­ta­dır.
İs­lâm li­te­ra­tü­rün­de, ka­dı­nın da er­ke­ğin de ru­hu­nun Al­lah’tan ol­du­ğu ger­çe­ği, “Rab­bi­niz si­zi tek bir ne­fis­ten ya­rat­mış­tır” (1) hük­müy­le is­pat­lan­mış­tır. Bu da gös­te­ri­yor ki, “ha­yır­lı top­lum”un oluş­tu­rul­ma­sın­da ka­dın ve er­kek omuz omu­za ça­lı­şa­cak­tır. Çün­kü İs­lâ­mi­yet sos­yal ha­yat­ta, ka­dın ve er­ke­ğin se­vi­ye­le­ri­ni eşit tut­muş­tur. Er­kek ya­şa­mak için ne gi­bi hak­la­ra sa­hip­se, ka­dın da ay­nı hak­la­ra sa­hip­tir. Kur’an’da yer alan “bir­bi­ri­niz­den­si­niz,” (2) pren­si­bi ka­dın­la er­ke­ği bir bü­tü­nün iki par­ça­sı ka­bul et­miş­tir. “Her­ke­sin ka­zan­dı­ğı iyi­lik, ken­di ya­ra­rı­na, ka­zan­dı­ğı kö­tü­lük de ken­di za­ra­rı­na­dır,” (3) pren­si­bi de bu hu­sus­ta esas alın­mış­tır.

Ne var ki İs­lâm di­nin­de ka­dın ve er­ke­ğin du­rum­la­rı ay­rı ay­rı de­ğer­len­di­ril­miş ve er­kek­ten fark­lı ola­rak ka­dı­na ve­ri­len rol­ler ol­muş­tur. Bun­lar­dan bi­ri; ka­dı­n, top­lum­da­ki ye­ri iti­ba­riy­le bir tar­la­ya ben­ze­til­miş­tir. (4) Ya­ni in­san nes­li­nin de­vam et­me­si için tar­la­lık gö­re­vi kas­tî bir şe­kil­de ve özel ola­rak Al­lah ta­ra­fın­dan ka­dı­na ve­ril­miş­tir. De­mek olu­yor ki, ka­dı­nın top­lu­ma nis­pe­ti, tar­la­nın in­sa­na nis­pe­ti gi­bi­dir.

Bu da gös­te­ri­yor ki ka­dın, şey­ta­nın ok­la­rın­dan bir ok, top­lu­mu if­sat eden bir si­lah ola­bi­le­ce­ği gi­bi top­lu­mun ah­lâ­kı­nın em­ni­ye­ti ve is­tik­rar un­su­ru da ola­bi­lir. Bu­nu be­lir­le­yen de İs­lâm’dır. Bu bağ­lam­da Müs­lü­man ka­dı­nı ele ala­cak olur­sak, ha­yat­ta ta­şı­mak­ta ol­du­ğu ödev­le­ri ba­kı­mın­dan, sos­yal yö­nü­nün bu­lun­ma­sı, sos­yal fa­ali­yet­le­re ka­tıl­ma­sı, bu­lun­du­ğu top­lum­da et­kin rol al­ma­sı ge­re­kir. Ha­yat ona ne tür­den gö­rev ta­nı­mış, im­kan­lar ne nis­pet­te ona fır­sat sağ­la­mış­sa, bu­nun ge­rek­le­ri­ni yap­ma­lı­dır. Müs­lü­man ka­dın, gü­cü nis­pe­tin­de, top­lum­da, ha­nım­lar ara­sın­da gö­rev ala­rak on­la­rın ara­sı­na ka­tı­la­cak, on­lar­la iliş­ki­si­ni İs­lâm’ın yü­ce ah­lâ­ki esas­la­rı­na gö­re sür­dü­re­cek­tir. O ta­şı­dı­ğı İs­lâ­mi ah­lak ile öte­ki ka­dın­lar­dan fark­lı ol­du­ğu­nu is­pat­la­ya­cak­tır. Bu­nun için de ön­ce­lik­li ola­rak ken­di­ni ha­zır­la­ya­cak iyi bir do­na­nı­ma sa­hip ol­ma­lı­dır.

Top­lu­mun eği­ti­min­de ak­tif rol al­ma­sı ge­re­ken Müs­lü­man ka­dın, ön­ce­lik sı­ra­sı­nı iyi be­lir­le­ye­cek ve top­lu­ma ka­zan­dı­ra­ca­ğı fert­le­ri eğit­mey­le işe baş­la­ya­cak­tır. Ya­ni an­ne­li­ği­ni, bi­rey ve top­lum açı­sın­dan en ide­al şe­kil­de gös­te­re­rek, an­ne­li­ği, ba­sit ve sı­ra­dan bir iş ola­rak gör­me­ye­cek­tir. Çün­kü an­ne ol­ma ye­ti­si, bir rast­lan­tı so­nu­cu ve­ri­len bir gö­rev de­ğil, ak­si­ne bi­linç­li bir ça­ba ge­rek­ti­ren, bil­gi­ye ve be­ce­ri­ye da­ya­nan, top­lum­sal ba­kış açı­lı bir ol­gu­dur.

Müs­lü­man ka­dın için an­ne­lik, in­sa­nî so­rum­lu­lu­ğu ta­şı­yan bir bü­tün ol­ma­lı­dır. Ço­cuk­la­rıy­la il­gi­len­me­si, bü­tün in­san­lı­ğa, top­lu­ma kar­şı duy­du­ğu il­gi ve so­rum­lu­lu­ğun ken­di pa­yı­na dü­şen önem­li bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu bil­me­li­dir. Çün­kü o, ev ka­dı­nı ve an­ne ola­rak, dün­ya­nın dı­şın­da de­ğil­dir.

Di­ğer yan­dan, ev­de otu­rup ço­cuk ye­tiş­tir­me­si­nin öte­sin­de, ken­di­si­ne ki­mi ye­te­nek­le­rin­den do­la­yı ih­ti­yaç du­yu­lan alan­lar­da ça­lış­mak is­te­me­si du­ru­mun­da, eşiy­le ve ev­de­ki bü­yük­le­riy­le bu ko­nu­da bir bir­lik­te­li­ğe var­mış­sa ve ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma, top­lu­ma fay­da sağ­la­ya­cak, ken­din­den de İs­la­mî bir şey­ler kay­bet­tir­me­ye­cek hat­ta ka­zan­dı­ra­cak­sa, bu alan­da da ken­di­ne ih­ti­yaç ol­du­ğu­nun bi­lin­ciy­le ha­re­ket et­me­li­dir. Bu­na gü­nü­müz­de ve­re­ce­ği­miz bir­çok isim var­dır. Bu şe­kil­de hiz­met eden ve ay­nı za­man­da an­ne­lik­le­ri­ni sür­dü­ren bir çok ka­dın var­dır. Me­se­la Mı­sır­lı ga­ze­te­ci Sa­fi­naz Ka­zım, Irak­lı Ami­ne Sadr da hem an­ne hem de ya­zar­dır, Mı­sır­lı Zey­nep Ga­za­li hem hiz­met eden, hem de ev­li­li­ği­ni sür­dü­ren bir ha­nım. Bun­la­rın sa­yı­sı­nı ço­ğalt­mak müm­kün, ama önem­li olan biz na­sı­lız? İş­te biz de, ken­di ye­te­nek­le­ri­ni kö­relt­mek­si­zin, top­lum­sal fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nur­ken, bir yan­dan da iyi bir eş ve iyi bir an­ne ol­ma­yı da ba­şa­ra­bil­me­li­yiz. Çün­kü ön­ce­lik­le ka­dın ve an­ne ol­du­ğu­mu­zu unut­ma­ma­lı­yız. Bi­zim ye­tiş­ti­re­ce­ği­miz o ço­cuk, ya­rın bu top­lu­mun bir fer­di ola­cak­tır. Ve top­lu­ma ka­zan­dı­rı­la­cak ha­yır­lı ev­lat­lar sa­ye­sin­de, top­lu­mun re­fa­hı sağ­lan­mış ola­cak. Ya­ni ka­dın, ço­cu­ğu­nu eği­tir­ken top­lu­mu da eğit­miş ola­cak ve böy­le­ce ka­dın, ço­cu­ğu­nu de­ğil, top­lu­mu da do­ğur­muş ola­cak­tır.

Bun­la­rın ya­nı sı­ra Müs­lü­man ka­dın, tü­ke­ti­ci­li­ğe ağır­lık ve­ren bir ya­şam tar­zı ye­ri­ne, tü­ke­ti­mi sı­fı­ra in­dir­me­yi he­def­le­yen ya­lın bir ya­şan­tı­yı yeğ­le­mek­le de top­lu­ma en bü­yük kat­kı­yı sağ­la­mış ola­cak­tır.

Müs­lü­man ka­dın, top­lu­ma yön ver­mek is­ti­yor­sa, ken­di gi­bi top­lu­ma yön ve­ren Müs­lü­man ha­nım­la­rın ha­yat­la­rı­nı oku­ma­lı ve ken­di­ne dü­şen gö­re­vin bi­lin­cin­de ol­ma­lı­dır. Ne­ne Ha­tun­la­rı, Ne­si­be Ha­tun­la­rı, şa­ir ve ya­zar ka­dın­la­rı ve da­ha ni­ce­le­ri­ni ta­nı­ma­lı­dır. İyi an­ne ve iyi eş olan ka­dın­la­rın özel­lik­le­ri­ni bün­ye­sin­de ba­rın­dır­ma­yı bil­me­li­dir.

Ka­dın, her tür­den fa­zi­let ve de­ğer­le­ri, kah­ra­man­la­rın gön­lü­ne nak­şe­den­dir. En yük­sek de­ğer­le­ri o ka­zan­dı­rır. Ha­ya­tın ya­şa­nır­lı­ğı­nı, sev­gi­yi, say­gı­yı, mer­ha­me­ti, gü­zel­li­ği hep ka­dın ve­rir. Kı­sa­ca­sı ev­ler­de­ki ra­hat ve hu­zu­run, sev­gi ve ka­rar­lı­lı­ğın kay­na­ğı ka­dın­dır. Ve bu kay­na­ğı top­lu­ma aşı­la­ya­cak olan da odur. İş­te bü­tün bun­la­rı ha­zır­la­ya­cak olan ye­gâ­ne ve tek ka­dın, sa­de­ce ve sa­de­ce gü­cü­nü inan­cın­dan alan “Müs­lü­man Ka­dın”dır.

Müs­lü­man ka­dın, gö­re­vi­nin ve so­rum­lu­lu­ğu­nun ye­ri­ni iyi bi­le­cek­tir. Ne­ti­ce­de o, te­miz ve apa­çık İs­lâm çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket ede­rek, ger­çek­ler ve doğ­ru­lar­la mu­ame­le­de bu­lu­na­cak, ayak­la­rı net ola­rak ye­re ba­sa­cak ve top­lu­mun prob­lem­le­ri­ni ko­lay­lık­la an­la­ya­cak­tır. Böy­le ka­dın­lar­dan ol­ma­mız du­asıy­la ema­net edil­me­si ge­re­ken en “Emin”e ema­net olu­nuz.

Mine İzgi

XxX, Amazonn ve Senmurw beğendi
__________________


Papatya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 23.12.2015, 17:33   #2 (permalink)
Özel Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kadın Çocuk Doğurmaz Toplumu Doğurur

Ahlaki yozlaşmaya uğramış milletlere bakın kadınların durumu yerlerde. Bir kadın çocukken ne görmüşse öyle çocuk yetiştirir. Sürekli şiddet görmüşse piskopat yetiştirir, her seferinde para mevzusu yüzüne vurulmuşsa paragöz evlat yetiştirir, sevgi ve bilgi ile büyümüşse bilge bir çocuk yetiştirir. Onun için erkekler olarak bizler kadınlara karşı olan davranışlarımızı pek çok kez gözden geçirmemiz gerek. Ama bundan dahada önemlisi kadınların birbilerine karşı olan davranışlarının değişmesi gerek. Daha güzel olma yarışı, mutlu olanların bu konuda gereksiz yere hava atması, olmayanın gereksiz kıskançlık içinde bulunamaması gerek. Sonuçta bir insanı hemcinsi kadar ince anlayabilecek başka karşı cins yoktur ...

Papatya beğendi.
Paradox isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 02.01.2016, 22:10   #3 (permalink)
Ada
Siyahı da Gökkuşağından Dışlamadılar mı?

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kadın Çocuk Doğurmaz Toplumu Doğurur

Erkek insanogludur kadın insan

XxX, Papatya ve Paradox beğendi
__________________
.
Ey ruhumda dolaşan deli taylar!
Ey gönlümü yakan kor alevler..
Söyleyin bana!
Bu mücadelenin sonunda ne var?.


Sevdim Seni bir Kere ...!
Ada isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 02.01.2016, 22:37   #4 (permalink)
Özel Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kadın Çocuk Doğurmaz Toplumu Doğurur

Alıntı:
Irmak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Erkek insanogludur kadın insan


Ne güzel söylemiş Neşet baba. Mekanı cennet olsun

Hatırlattığın için sanada ayrı bir teşekkürüm var Tabi konunun sahibinede

XxX, Papatya ve Ada beğendi
__________________Gâh safa buldu gönül ayînesi, gâh keder,
Böyledir hal-i cihan, böyle gelmiş, böyle gider.
Paradox isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 02.01.2016, 22:47   #5 (permalink)
Ada
Siyahı da Gökkuşağından Dışlamadılar mı?

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kadın Çocuk Doğurmaz Toplumu Doğurur

Alıntı:
Paradox Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster


Ne güzel söylemiş Neşet baba. Mekanı cennet olsun

Hatırlattığın için sanada ayrı bir teşekkürüm var Tabi konunun sahibinede
Çok değerlidir merhum Neşet ertaş her parçasını bilirim mekanı cennet olsun rica ederim

XxX ve Paradox beğendi
__________________
.
Ey ruhumda dolaşan deli taylar!
Ey gönlümü yakan kor alevler..
Söyleyin bana!
Bu mücadelenin sonunda ne var?.


Sevdim Seni bir Kere ...!
Ada isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 02.01.2016, 23:22   #6 (permalink)
XxX
Özel Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kadın Çocuk Doğurmaz Toplumu Doğurur

Insandan doganlar insan olurlar hayvandan doganlar hayvan olurlar anlayana

Papatya ve Senmurw beğendi
XxX isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 10
Ada, Amazonn, anlam arama, Ceu, Oldstonegirl, Papatya, Paradox, Senmurw, Toprak, XxX
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 02:43