Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > KPSS
facebook bağlan


Anayasa Denemesi

KPSS kategorisinde açılmış olan Anayasa Denemesi konusu , Anayasa Denemesi 1- Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biridir? Boş A-) İspat hakkı B-) Dilekçe hakkı C-) Grev hakkı ve lokavt D-) Sendika kurma hakkı E-) Toplantı ve gösteri ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 07.01.2014, 11:57   #1 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
kalp Anayasa DenemesiAnayasa Denemesi


1- Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biridir?
Boş
A-) İspat hakkı
B-) Dilekçe hakkı
C-) Grev hakkı ve lokavt
D-) Sendika kurma hakkı
E-) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

2- Anayasa değişikliği sürecine ‘Cumhurbaşkanının onayı’ safhasının eklenmesi aşağıdaki anayasa yada anayasa değişikliklerinden hangisi ile olmuştur?
Boş
A-) 1921 anayasası ile
B-) 1924 anayasası ile
C-) 1961 anayasası ile
D-) 1971 değişiklikleri ile
E-) 1982 anayasası ile

3- Gayrimüslimlere devlet memurluklarına geçme hakkının tanındığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Islahat fermanı
B-) Sened-i ittifak
C-) Tanzimat fermanı
D-) Kanun-u esasiye
E-) Teşkilat-ı esasiye kanunu

4- Padişahın yetkilerini bir kurulla paylaştığı devlet rejimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Teokrasi
B-) Oligarşi
C-) Monarşi
D-) Cumhuriyet
E-) Krallık

5- Aşağıdakilerden hangisi nispi temsil sistemlerinden biridir?
Boş
A-) d’Hondt usulü
B-) Milli bakiye usulü
C-) En büyük artık usulü
D-) En kuvvetli ortalama usulü
E-) Hepsi

6- Anayasaya göre, yerleşme hürriyeti aşağıdaki sebeplerden hangisi ile sınırlandırılamaz?
Boş
A-) Suç işlenmesini önlemek
B-) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
C-) Suç soruşturması ve kovuşturması
D-) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
E-) Kamu mallarını korumak

7- Kuvvetler ayrılığı ilkesini ilk kez dile getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Montesquieu
B-) Rousseau
C-) Cicero
D-) Locke
E-) Platon

8- I. Hukuk dışılık
II. Sınırsızlık
Yukarıda özellikleri verilen iktidar türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Kurucu İktidar
B-) Asli Kurucu İktidar
C-) Tali Kurucu İktidar
D-) Siyasi İktidar
E-) Yürütme İktidarı

9- Aşağıdakilerden hangisi anayasada belirtilen inkılap kanunlarından biri değildir?
Boş
A-) Efendi, Bey Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun
B-) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
C-) Uluslararası Ölçü ve Tartı Aletlerinin Kabulü Hakkında Kanun
D-) Şapka İktisası Hakkında Kanun
E-) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

10- Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilanının sonuçlarından biri değildir?
Boş
A-) Vatandaşlar için para,mal ve çalışma yükümlülükleri getirilebilir.
B-) Kolluk yetkileri askeri makamlara geçer
C-) Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir?
D-) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi çıkarılabilir?
E-) Temel hak ve hürriyetler için anayasada öngörülen .güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

11- Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi olağanüstü dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenebilir?
Boş
A-) Yaşama hakkı
B-) Düşünce ve kanaat hürriyeti
C-) Din ve vicdan hürriyeti
D-) Maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı
E-) Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı

12- Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?
Boş
A-) Milli güvenliği sağlamak
B-) Genel Kurmak Başkanını seçmek
C-) Kanun Tasarısı hazırlamak
D-) Kanun hükmünde kararname çıkarmak
E-) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kullanılmasına karar vermek

13- Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararlardan biri değildir?
Boş
A-) Olağanüstü hal süresini uzatılması
B-) Yasama Meclisi üyeliğinin düşmesi kararı
C-) Meclis soruşturması açılması kararı
D-) Milletlerarası antlaşmaların uygun bulunması kararı
E-) Cumhurbaşkanı’nın vatan hainliğinden dolayı TBMM’ce suçlandırılması kararı

14- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gizli oylama yapmak Zorunda olduğu durumlardan biri değildir?
Boş
A-) Meclis Başkanı seçimi
B-) Başbakan seçimi
C-) Cumhurbaşkanı seçimi
D-) Meclis soruşturma isteminin karara bağlanması
E-) Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden Milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi

15- Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşme hallerinden biri değildir?
Boş
A-) Kesin hüküm giyme
B-) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olma
C-) Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmek
D-) Cumhurbaşkanı tarafından azledilmek
E-) Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giymek veya kısıtlanmak

16- Aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yenilenmesine karar verilebileceği hallerden biri değildir?
Boş
A-) Yeni seçilen TBMM’nde Başkanlık Divanı seçiminden sonra kırk beş gün içinde Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması
B-) Başbakanın istifa etmesi üzerine kırk beş gün içinde Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması
C-) TBMM üyeliklerinde boşalan üyeliklerin sayısının, meclis üye tamsayısının yüzde beşini bulması
D-) Yeni kurulan bakanlar kurulunun göreve başlama sırasındaki güvenoyu alamamasından itibaren 45 gün içinde Bakanlar Kurulu’nun Kurulamaması veya kurulduğu halde güven oyu alamamış olması
E-) Bakanlar kurulu’nun gensoru neticesinde güvensizlik oyu ile düşürülmesinden itibaren 45 gün içinde Bakanlar Kurulu’nun kurulamamış veya kurulduğu halde güven oyu alamamış olması

17- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının başlangıçta belirtilen temel ilkelerinden biri değildir?
Boş
A-) Laiklik ilkesi
B-) Milli egemenlik ilkesi
C-) Hürriyetçi demokrasi ilkesi
D-) Atatürk Milliyetçiliği ilkesi
E-) Kanun önünde eşitlik ilkesi

18- 1961 Anayasası, devletin temel nitelikleri konusunda aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi kabul etmemiştir?
Boş
A-) Milliyetçilik
B-) Cumhuriyetçilik
C-) Laiklik
D-) Halkçılık
E-) Hiçbiri

19- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat fermanında benimsenen ilkelerden biri değildir?
Boş
A-) Mali güce göre vergi ilkesi
B-) Kanunun üstünlüğü ilkesi
C-) Yargılanın aleniliği ilkesi
D-) Devlet harcamalarının kanuniliği ilkesi
E-) Kamu hizmetine girmede eşitlik ilkesi

20- Tanzimat Fermanıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş
A-) Tanzimat Fermanı’nın devlet iktidarını sınırlandırması, dıştan bir sınırlandırma değil daha ziyade padişahın kendi kendini sınırlandırmasıdır.
B-) Tanzimat fermanı iki taraflı bir misaktır.
C-) Tanzimat fermanı maddi açıdan anayasal nitelikte olmasına rağmen şekli açıdan bu nitelikte değildir.
D-) Tanzimat fermanında öngörülen vaatler belli bir hukuksal yaptırıma bağlanmamıştır.
E-) Fermanda ceza yargılamasına ilişkin bir takım güvencelerden söz edilmiştir.

21- Devletin, ekonomik olayların sosyal ve siyasi olaylara hakim olmaları sonucu meydana geldiğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Aile teorisi
B-) Kuvvet ve mücadele teorisi
C-) Organizmacı teori
D-) Marksist teori
E-) Sosyal sözleşme teorisi

22- Olağan kanunlara ilişkin olarak yapılan referandum türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Kurucu referandum
B-) Karar referandumu
C-) Teşrii referandum
D-) Mecburi referandum
E-) Tasdiki referandum

23- “Sınırlı bir plüralizme yer veren, ideolojiye değil zihniyete dayanan, yaygın ve yoğun bir siyasal mobilizasyon ve katılma yaratmayan rejimdir.”
Yukarıda özellikleri belirtilen rejim aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Mutlak Monarşi
B-) Totaliter Diktatörlük
C-) Otoriter Diktatörlük
D-) Meşruti Monarşi
E-) Oligarşi

24- Aşağıdakilerden hangisi konfederasyonların özelliklerinden biri değildir.
Boş
A-) Uluslararası antlaşmayla kurulur.
B-) Üye devletler arasında bağ anayasal niteliktedir.
C-) Üye devletler üyelikten çıkma hakkına sahiptir.
D-) Üye devletler uluslararası kişiliğe sahiptir.
E-) Konfederasyonun, üye devletler üzerinde zorlama gücü yoktur.

25- “Anayasada belirtilen bazı organların yasama organı tarafından yeni kabul edilen bir kanun aleyhine doğrudan doğruya başvurmaları ile gerçekleştirilen denetimdir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) A priori denetim
B-) A pasteriori denetim
C-) Soyut norm denetimi
D-) Somut norm denetimi
E-) Anayasa şikayeti

26- Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabi normlardan biri değildir?
Boş
A-) Kanunlar
B-) TBMM içtüzüğü
C-) Milletlerarası anlaşmalar
D-) Anayasa değişiklikleri
E-) Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri

27- Olağanüstü hal ilan kararı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş
A-) Olağanüstü hal ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir.
B-) Olağanüstü hal ilan etme yetkisi süre ve yer yönünden sınırlandırılmıştır.
C-) Olağanüstü hal ilan kararı Resmi Gazetede yayınlanır ve hemen TBMM’nin onayına sunulur.
D-) TBMM’nin olağanüstü hali onay işlemi hukuki niteliği itibariyle bir kanun ile olur.
E-) Olağanüstü hal ilanı kararı ile temel hak ve hürriyetler kısmen veya tamamen durdurulabileceği gibi vatandaşlar için para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirilebilir.

28- Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenemez?
Boş
A-) Dilekçe hakkı
B-) Sendika kurma hakkı
C-) Grev hakkı
D-) Ailenin korunması
E-) Çalışma hakkı

29- Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu’nun özelliklerinden biri değildir?
Boş
A-) Kurul, görevi doğrudan doğruya Cumhurbaşkanından alır.
B-) Kurul raporları icrai niteliktedir.
C-) Kurul kararları gizlidir.
D-) Kurul başkanı ve üyeleri doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
E-) Kurul raporlar incelenmesi, teftişi ve tahkiki veya dava açılması istenilen konular en geç 45 gün içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir.

30- Aşağıdakilerden hangisi Milletlerarası antlaşmaları uygun bulma kanununun özelliklerinden biri değildir?
Boş
A-) Uygun bulma kanun tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanır.
B-) Uygun bulma kanununun Meclis Genel Kurulundaki oylanmasında açık oylama yapılır.
C-) Kanun, Resmi Gazetede yayımlanır.
D-) Kanunda. Onaylanan milletlerarası antlaşmanın metni yer almaz.
E-) Uygun bulma üç maddeden teşekkül eder.

31- Meclis içtüzüğüne göre TBMM çalışmalarına en fazla ne kadar süre ara verebilir?
Boş
A-) 10 gün
B-) 15 gün
C-) 1 ay
D-) 2 ay
E-) 3 ay

32- Bir kimsenin milletvekili seçilme yeterliliği konusunda anayasada öngörülen taşıyıp taşımadığına karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?
Boş
A-) Danıştay
B-) Anayasa Mahkemesi
C-) TBMM Araştırma komisyonu
D-) Yüksek seçim kurulu
E-) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

33- Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmeye engel teşkil eden hususlardan biri değildir?
Boş
A-) Hacir altına alınmış olmak
B-) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmak
C-) Ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmak
D-) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olmak
E-) Kasten veya taksirle işlenen bir suçtan dolayı toplam bir yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymiş olmak

34- Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesinin gereklerinden biri değildir?
Boş
A-) Yasama organı hukuka bağlı olmalıdır
B-) İdarenin mali sorumluğu ilkesi kabul edilmelidir.
C-) Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi kabul edilmelidir
D-) Yürütme organı hukuka bağlı olmalıdır
E-) Sosyal hakların gerçekleştirilmesi siyasal iktidarın takdirine bırakılmamalıdır.

35- Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?
Boş
A-) Anayasanın üstünlüğü ilkesi açıkça ihlal edilmiştir
B-) Katı bir anayasadır
C-) Seçimlerin dört yılda bir yapılacağı ilkesi benimsenmiştir.
D-) Cumhurbaşkanına mutlak veto yetkisi tanınmıştır.
E-) Devlet şeklini Cumhuriyet olarak düzenlemiştir

36- Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar kurulu’na belirli bir süre için verilmiş olan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sonsa ermesine yol açar?
Boş
A-) Başbakanın ölümü
B-) Bakanlar Kurulunun istifası
C-) Yasama döneminin sona ermesi
D-) Bakanlar Kurulunun düşürülmesi
E-) Hiçbiri

37- Aşağıdakilerden hangisi karma devlet türlerinden biri değildir?
Boş
A-) Federal devlet
B-) Üniter devlet
C-) Kişisel birlik
D-) Gerçek birlik
E-) Konfederasyon

38- Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasi sisteminin ilkelerinden biri değildir?
Boş
A-) Halk egemenliği ilkesi
B-) Temsili vekalet ilkesi
C-) Bütün milletin temsili ilkesi
D-) Emredici vekalet yasağı
E-) Azil yasağı

39- Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemin güçlü yanlarından biri değildir?
Boş
A-) Parlamenter sistemde tıkanıklıkların çözüm yolu vardır
B-) Parlamenter sistem istikrarlı hükümetlere yol açar
C-) Parlamenter sistem esnektir
D-) Parlamenter sistem kutuplaşmaya yol açmaz
E-) Parlamenter sistemde devlet başkanının ılımlaştırıcı ve uzlaştırıcı bir etkisi vardır.

40- Thomas Hobbes ve John Locke’nin Sosyal sözleşme teorileri arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından bir benzerlik bulunmaktadır.
Boş
A-) Doğal yaşam
B-) Devlet anlayışı
C-) Sözleşmenin konusu
D-) Devletin taahhüdü
E-) Hiçbiri

41- Normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden kanunlardan farklı ve daha zor bir usulle konulup değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünü olarak ifade edilen anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Geleneksel anayasa
B-) Yumuşak anayasa
C-) Maddi anlamda anayasa
D-) Şekli anlamda anayasa
E-) Yazılı anayasa

42- Avukatların, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanabilmesi en az ne kadar süre avukatlık yapmış olması şartına bağlıdır?
Boş
A-) 5 yıl
B-) 10 Yıl
C-) 15 Yıl
D-) 20 Yıl
E-) 25 Yıl

43- Kanunlar ile yönetmelikler arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından benzerlik bulunmaktadır?
Boş
A-) Cumhurbaşkanı tarafından imzalanma zorunluluğu
B-) Resmi Gazete’de yayınlanma zorunluluğu
C-) Tabi olunan yargısal denetim mercii
D-) Çıkarmaya yetki mercii
E-) Hiçbiri

44- Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi verebilmesi için varlığı gerekli ek şartlardan biri değildir?
Boş
A-) Önemlilik
B-) İvedilik
C-) Zorunluluk
D-) Uzun süreli olma
E-) Hiçbiri

45- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapabileceği işlemlerden biridir?
Boş
A-) Bakanları atamak ve görevlerine son vermek
B-) Genelkurmay Başkanını atamak
C-) Üniversite rektörlerini seçmek
D-) Kararnameleri imzalamak
E-) Hiçbiri

46- Türk Anayasa Hukukunda Başbakan ve Bakanların siyasal sorumluluğuna yol açan denetim yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş
A-) Soru
B-) Gensoru
C-) Meclis Araştırması
D-) Meclis soruşturması
E-) Genel görüşme

47- Bir siyasi partinin mecliste grup oluşturabilmesi en az kaç milletvekilinin bulunması koşuluna bağlıdır?
Boş
A-) 7
B-) 10
C-) 15
D-) 20
E-) 25

48- 1982 Anayasasına göre, oy kullanma hakkına, aşağıdakilerden hangisi bakımından getirilen bir sınırlama genel oy ilkesine aykırılık teşkil eder?
Boş
A-) Vatandaşlık
B-) Kısıtlılık
C-) Hükümlülük
D-) Yaş
E-) Cinsiyet

49- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabilmesi için gerekli şartlardan değildir?
Boş
A-) Anayasanın 15. madde de belirtilen şartlardan biri mevcut olmalıdır
B-) Milletlerarası Hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemelidir
C-) Temel Hak ve Hürriyetler için Anayasada öngörülen güvenceler aykırı tedbirler alınmamalıdır
D-) Anayasanın 15. md. ikinci fıkrasında sayılan hak ve ilkelerden oluşan çekirdek alana dokunulmamalıdır
E-) Ölçülülük ilkesine uyulmalıdır

50- Sosyal Devlet anlayışı aşağıdaki devlet anlayışlarından hangisinin tersidir?
Boş
A-) Bölgesel Devlet
B-) Jandarma Devlet
C-) Sosyalist Devlet
D-) Hukuk Devleti
E-) Federal Devlet

51- Yasama dönemi kural olarak ne kadar süreden ibarettir?
Boş
A-) 1 Yıl
B-) 2 Yıl
C-) 3 Yıl
D-) 4 Yıl
E-) 5 Yıl

52- Seçim ilkelerinden biri olan açık sayım ve döküm ilkesi ülkemizde ilk defa hangi seçimlerde uygulanmıştır?
Boş
A-) 1934 Seçimleri
B-) 1946 Seçimleri
C-) 1950 Seçimleri
D-) 1970 Seçimleri
E-) 1987 Seçimleri

53- Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmek için varlığı gerekli şartlardan biri değildir?
Boş
A-) Türk vatandaşı olmak
B-) 30 Yaşını doldurmuş olmak
C-) Yüksek öğrenim yapmış olmak
D-) Askerlik hizmetini yapmış olmak
E-) Kısıtlı olmamak

54- Aşağıdaki Devlet türlerinden hangisinin hürriyet anlayışı ”özgürleştirme” dir?
Boş
A-) Jandarma Devlet
B-) Sosyal Devlet
C-) Federal Devlet
D-) Polis Devlet
E-) Liberal Devlet

55- Aşağıdaki Türk Anayasalarından hangisinin yürürlükte olduğu dönemde ikili anayasal düzen yaşanmıştır?
Boş
A-) 1876 Kanun-u Esasi
B-) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
C-) 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
D-) 1961 Anayasası
E-) 1982 Anayasası

56- Kanun hükmünde kararnamelerin şekli bakımından anayasaya aykırılıkları iddiasıyla açılacak iptal davalarında süre ne kadardır?
Boş
A-) 7 gün
B-) 10 gün
C-) 15 gün
D-) 45 gün
E-) 60 gün

57- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş
A-) Mahkemenin hükmedebileceği müeyyide, devleti tazminat ödemeye mahkum etmektir
B-) Mahkeme, devletin sözleşmeye aykırı işlemini iptal etme yetkisine sahiptir
C-) Mahkeme kararları bağlayıcıdır
D-) Mahkeme kararlarının cebri icrası mümkün değildir
E-) Mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından denetlenir.

58- Aşağıdakilerden hangisi doğrudan demokrasinin özelliklerinden biri değildir?
Boş
A-) Doğrudan demokraside devlet için gerekli olan bütün kararlar, yurttaşlar topluğu tarafından alınır
B-) Yurttaşlar topluluğu devlet için gerekli kararları aracısız ve temsilcisiz olarak bizzat alır
C-) Doğrudan demokrasi halkın halk tarafından yönetilmesini öngörmektedir
D-) Doğrudan demokrasi sistemi teorik olarak “Millet egemenliği” teorisine dayanmaktadır
E-) Doğrudan demokrasi sistemi, demokrasinin ideal anlamına en yakın olan sistemdir

59- Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemin “olmazsa olmaz” derecede önem arz eden asli ayırıcı özelliklerinden biridir?
Boş
A-) Yürütme organı yasama organını feshetme yetkisine sahiptir
B-) Yürütme organı iki başlıdır
C-) Aynı kişi hem yürütme hem de yasama organında görev alabilir
D-) Bakanlar Kurulu yasama organının çalışmalarına katılır
E-) Hepsi

60- Aşağıdaki düşünürlerden hangisi devletin kaynağını insan aklına ve iradesine dayandıran sosyal sözleşme teorisinin savunucularından biri değildir?
Boş
A-) Cicero
B-) Hobbes
C-) Locke
D-) Rousseau
E-) Hiçbiri
kpssrehber.com
Soru Sizin Cevabınız Doğru Cevap

kpssrehber.com
1 B
2 E
3 A
4 C
5 E
6 C
7 D
8 B
9 C
10 B
11 E
12 E
13 D
14 B
15 D
16 C
17 E
18 D
19 E
20 B
21 D
22 C
23 C
24 B
25 C
26 C
27 D
28 A
29 B
30 A
31 B
32 D
33 E
34 E
35 D
36 E
37 B
38 A
39 B
40 E
41 D
42 C
43 E
44 D
45 E
46 B
47 D
48 E
49 C
50 B
51 E
52 C
53 C
54 B
55 B
56 E
57 B
58 D
59 B
60 A

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 3
EySan, Jade, tyger
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 20:00