Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Türkçe - Edebiyat
facebook bağlan


Öğretici Metinlerin Türleri

Türkçe - Edebiyat kategorisinde açılmış olan Öğretici Metinlerin Türleri konusu , Öğretici Metinlerin Türleri Tanzimat Dönemiyle birlikte; Batı'dan alınan anlatmaya bağlı edebî metinlerden romanhikâye; göstermeye bağ*lı edebî metinlerden tiyatro türlerinin ilk örnekleri verilmeye başlanmıştır Öğretici metinlerden deneme makale gibi türler de ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 17.07.2013, 12:35   #1 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Öğretici Metinlerin TürleriÖğretici Metinlerin Türleri

Tanzimat Dönemiyle birlikte; Batı'dan alınan anlatmaya bağlı edebî metinlerden romanhikâye; göstermeye bağ*lı edebî metinlerden tiyatro türlerinin ilk örnekleri verilmeye başlanmıştır Öğretici metinlerden deneme makale gibi türler de ilk defa Tanzimat Döneminde görülmüştür NOT: Öğretici metin türlerinin gelişmesinde en önemli rolü gazete üstlenmiştir Tanzimat Dönemi sanatçıları yazdıkları öğretici metinleri gazetelerde yayımlayarak düşüncelerini geniş halk kit*lelerine ulaştırabilmişlerdir

Öğretici metinlerde temel amaç aynı olsa da (Temel amaç öğreticilik bilgi vermektir) öğretici metinler farklı türle*re ayrılır Öğretici metinlerin farklı türlere ayrılmasında en önemli etken metinde işlenen konu ve konunun niteliği*dir

A TARİHÎ METİNLER
* Tarih; toplumları milletleri kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan olayları zaman ve yer göstererek anla*tan bu olaylar arasındaki ilişkileri daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını karşılıklı etkilenmeleri her milletin kurduğu medeniyetleri kendi iç sorunlarını inceleyen bilimdir
* İnsanların geçmişi öğrenme istekleri tarih biliminin doğmasını sağlamıştır Tarih bilimi; insan topluluklarının ya*şayışlarını mücadelelerini siyasi olaylarını kültür ve uygarlıklarını incelerTarih bu olayları incelerken sebep sonuç ilişkileri üzerinde durur Olayları ilişkilendirir olayın geçtiği yeri ve zamanı belirler Olayları belgelere da*yalı olarak anlatır Belgelere dayalı bir anlatım söz konusu olduğundan tarihî metinlerde yorum ya da izlenim*ler değil nesnel bilgiler aktarılır
* Bilgiyi aktarmak amaçlandığından tarihî metinlerde yalın ve duru bir anlatıma başvurulur
* Tarihî metinlerle tarihî bir olayı ele alan edebî metinler karıştırılmamalıdır Edebî metinler kurmacadır tarihî me*tinler ise belge niteliği taşır ve nesnel verilere bağlı olarak oluşturulur Bu durumda tarihî bir olayı ele alan ro*man ve öyküler tarihî metin değil sanat eseridir Bu metinlerde amaç öğretmek nesnel bilgi vermek değil; sa*nat güzellik yaratmaktır

B FELSEFİ METİNLER
* Felsefe sözcüğü Yunancada phileo (sevgi) ve sophia (bilgelik) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşur Phi-leosophia (bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı) Yunanlı düşünürler için "bilgiyi sevmek bilginin ardından koş*mak" anlamına gelir
* Felsefe; varlık ve düşünmeyi oluşturan ilkeler gerçeklik ve nedenselliğin araştırılmasıdırBelirli bir konuda yo*ğun sistematik ve yaratıcı olarak düşünmektir Felsefe; düşündürürsorgulatır soru sorar ve cevabını arar
* Felsefeyi diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği mantıksal delillere ve akıl yürütmeye dayanmasıdır
* Felsefe konularını ve problemlerini ele alan metinlere ise felsefi metin denir
* Bilimsel metinler terimler kullanarak bilimsel buluş ve gerçeklikleri işler Felsefi metinlerde ise önemli olan kav*ramlardır Felsefede düşünce kavramlar kullanılarak ortaya konur
* Felsefede; "varlık" "bilgi" ve "değer" kavramları üzerinde düşünülür ve bu problemlere yanıtlar aranır

C BİLİMSEL METİNLER
* Bilim; evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten ya*rarlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir
* Bilim; genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgidir
* Bilimsel metinler bilimsel bilgi ve buluşları aktarmak amacıyla yazılan metinlerdir Bilimsel makaleler konferans raporları değerlendirme yazıları toplantı özetleri vb bilimsel metinlerdir

Ç GAZETE ÇEVRESİNDE GELİŞEN METİN TÜRLERİ
1 MAKALE
* Bilim fen konularıyla siyasal ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazılarına makale denir
* Makale; bilgi vermek bir düşüncenin savunuculuğunu yapmak amacıyla yazılır
* Makalede yazar düşüncelerini okuyucuya kabul ettirmeyi amaçladığından kanıtlayıcı bir anlatıma başvurur
* Makalede öne sürülen yargılar nesnel verilerle güçlendirilir; tanımlama örnekleme tanık gösterme karşılaştır*ma gibi yollarla açıklanıp kanıtlanır
* Düşünceye dayalı bir metin türü olduğundan ve herhangi bir konuda okuyucunun kanılarının değiştirilmesi amaçlandığından makalede yalın ve duru bir anlatım kullanılır; sanatlı ve soyut ifadelerden uzak durulur Bel*gelerden yararlanılabilir
* Makaleler; sanat edebiyat siyaset bilim ve insanla ilgili her konuda yazılabilir
* Makale alanında belli bir bilgi birikimine sahip kişilerce araş*tırma ve incelemeye bağlı olarak yazılır
* Edebiyatımızdaki başlıca makale yazarları şunlardır: Şinasi Ziya Paşa Namık KemalAhmet Mithat Efendi Şemsettin Sami Hüseyin Cahit Yalçın Ziya Gökalp Fuat KöprülüSü*leyman Nazif Yakup Kadri Karaosmanoğlu Refik Halit Ka*ray Falih Rıfkı Atay Ahmet Hamdi Tanpınar

Tanzimat Edebiyatında Makale:
Makale edebiyatımıza Tanzimat Döneminde gazeteyle birlikte girmiştir Makale türünün doğması ve yaygınlaşması gazete sayesinde olmuştur
Türk edebiyatındaki ilk makale Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi"dir Bu makalede Şinasi; gaze*tenin önemini yazı dilinin yeninden düzenlenmesi gerektiğini ve halkın anlayabileceği bir düzeyde olması ge*rektiğini vurgulamıştır
Daha sonra Namık Kemal Ziya Paşa Recaizade Mahmut Ekrem ve diğer Tanzimat sanatçıları da sanat ve edebiyatla ilgili çeşitli makaleler yazmışlardır
Namık Kemal 1876'daTasvir-i Efkâr da yayımladığı "Lisan-ı Osmanî'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülaha*zatıŞâmildir" adlı makalesinde edebiyatın gerçek sorunlarını ilk kez dile getirmiştir Namık Kemal bu makale*de; yazı dilinin anlaşılır olması gerektiği konuşma diline yaklaştırılması gerektiği divan edebiyatının somut ger*çekleri yansıtmadığı gibi konular üzerinde durmuştur
Ziya Paşa 1868'de "Hürriyet" gazetesinde yayımlanan "Şiir ve İnşa" adlı makalesinde; ulusal değerlerimizi yansıtan halk edebiyatının örnek alınması gerektiğini dile getirir ve yapıtlarınhalkın anlayabileceği bir dille ortaya konması gerektiğini vurgular

2 ELEŞTİRİ
* Bir edebiyat veya sanat eserinin her yönüyle anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan ya*zı türüne eleştiri denir
* Eleştiri; bir sanat eserini tüm yönleriyle çözümleyerek açıklayan onun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya ko*yan çok yönlü yazıdır
* Eleştiriler genelde nesneldir ancak öznel eleştiriler de vardır
* Eleştirmen değerlendirmeleriyle yazara ve okura kılavuzluk yapar
* Edebiyatımızdaki başlıca eleştiri yazarları şunlardır: Namık Kemal Hüseyin Cahit YalçınCenap Şehabettin Ali Canip Yöntem Ahmet Hamdı Tanpınar Mehmet Kaplan Cemil MeriçNurullah Ataç Memet Fuat
Tanzimat Edebiyatında Eleştiri:
Türk edebiyatında ilk eleştirinin Tanzimat Döneminde yazıldığını söylemek doğru değildir ancak Batılı anlama*da eleştiri yani edebî eleştirinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştirTanzimat'tan önceki eleştiriler İslami ede*biyatın sadece yazı tekniğinden söz eden eserlerden oluşmaktaydı
Tanzimat Döneminde eleştiri; öncelikle divan şiiri aleyhinde birtakım düşünceleri taşır Bunların başında Namık Kemal'in eleştirileri gelir Namık Kemal; 1866'da "Tasvir-i Efkâr" gazetesinde yazdığı "Lisan-ı Osmanî'nin Edebiyatı Hakkında Bazı MülahazatıŞâmildir" adlı uzun makalesinde edebiyatımızın gerçek sorunlarını di*le getirir ve divan edebiyatını eleştirirBunun dışında Namık Kemal'in; zamanında yayımlanmamış olan "Talim-i Edebiyat Risalesi" ile "Celalettin Harzemşah Mukaddimesi" vardır
Divan edebiyatına yapılan eleştiriler bakımından aynı daire içine girebilecek yazılardan biri de Ziya Paşa'nın "Şiir ve İnşa (1868)" makalesidir
Ziya Paşa'nın; yeni devrin ilk antolojisi olan "Harabat" uzun manzum mukaddimesi ile tekrar divan şiirine dönü*şünü ona sempatisini göstermesi hatta divan şiirinin kısa bir muhasebesini yapması üzerine Namık Kemal Ziya Paşa'nın "Harabat" adlı eserini "Tahrib-i Harabat" ve "Takip" adlı eserleriyle eleştirir
Recaizade Mahmut Ekrem edebiyatta genç nesle öncülük eden hocalığı ve teorik yazılarıyla önem kazanır Recaizade'nin; konuları yeni kategorilere yerleştirmesi edebiyattan estetiğe ve psikolojiye doğru bir çıkış ara*ması bakımından önemli olan "Talim-i Edebiyat" adlı eseri büyük ilgi görmüştür Özellikle yeni şiir için bir be*yanname sayılabilecek "Takdir-i Elhan"ı ve "Zemzeme" mukaddimesi devrin teorik kitaplarının önemlilerindendir
Edebiyat tarihlerine genelde eski edebiyat taraftarı olarak geçen ancak yenileşen edebiyatımızın temsilcileri arasında bulunan Muallim Naci'nin Recaizade Mahmut Ekrem'le giriştiği daha sonra taraftarlarının devam et*tirdiği tartışmalar şiirin gelişmesi ve eleştiri türü açısından çok önemlidir Muallim Naci bu konudaki düşünce*lerini Ekrem'in "Zemzeme"sine karşılık olarak "Demdeme" adı altında toplar "Istılahat-ı Edebiyye"si ise es*ki geleneğin son belagat (düzgün anlatma) kitabı olarak kalacaktır Fakat onun eleştiri alanında asıl dikkati çe*ken görüşleri Beşir Fuat'ı tanıdıktan sonra başlar Edebiyat üzerine karşılıklı yazışmalarından oluşan "İntikad" birbirinden çok farklı dünya görüşlerinin sahibi olan iki kişinin medenî bir çerçevede tartışmalarını göstermesi bakımından üzerinde durulması gereken bir eserdir

D KİŞİSEL HAYATI KONU ALAN METİN TÜRLERİ
1 HATIRA (ANI)
* Toplumda belli bir yer edinmiş kişilerin başından geçen ya da tanık oldukları olayları anlattıkları yazı türüne ha*tıra (anı) denir
* Anılar çoğu zaman onları yazan kişinin de karışıp rol aldığı olaylara dayanan yazılardırBu nedenle anının an*latımı birinci kişinin ağzından yapılır
* Anı yaşanmakta olanı değil; yaşanmışı konu alır
* Anı; tarihî gerçeklerin öğrenilmesine katkı ağlar Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar Anı tü*ründe; gelecek kuşaklara ders vermek tarih ve kamuoyu karşısında hesaplaşmak amacı da vardır
* Anı; kişinin yaşamının belli bir sürecini içine alır ve gerçekçi yalın bir anlatımla yazılırYazarın mesleğine eği*limlerine göre siyasi edebî askerî ve sosyal bir içerik taşıyabilir
Tanzimat Edebiyatında Hatıra:
Hatıra Tanzimat'tan önceki dönemlerde de edebiyatımızda görülen bir türdür ancak eski edebiyatımızda fazla önemsenmeyen bu tür Tanzimat'la birlikte ön plana çıkmıştır
Tanzimat Dönemindeki başlıca hatıra yazarları şunlardır: Namık Kemal (Magosa Hatıraları)Ziya Paşa (Def-ter-i Amal) Muallim Naci (Ömer'in Çocukluğu) Akif Paşa (Tabsıra)

2 GEZİ YAZISI
* Genelde bir edebiyatçının; gezip gördüğü yerlerdeki şehirleri gelenek ve görenekleridoğal ve tarihî güzellik*leri kültürel unsurları vb sanatsal bir anlatımla kaleme aldığı metinlere gezi yazısı denir
* Yazar gezi yazısını; gözlem inceleme ve bilgileri bir araya getirerek oluşturur
* Gezi yazısında yazar; gördüklerine yorumlarını da katabilir
* Gezi yazısında akıcı ve sade bir dil kullanılır
* Edebiyatımızdaki başlıca gezi yazarları şunlardır: Evliya Çelebi Ahmet Mithat EfendiDirektör Âli Bey Cenap Şehabettin Ahmet Haşim Falih Rıfkı Atay Reşat Nuri Güntekin Oktay Akbal

Tanzimat Edebiyatında Gezi Yazısı
Şeydi Ali Reis'in "Mir'atül Memalik (Memleketlerin Aynası)" ve Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eser*leri bu türün ilk örnekleridir
Gezi yazısının edebiyatımızdaki ilk örnekleri "seyahatname"lerdir ancak asıl gezi yazılarıBatılılaşma süreciyle birlikte Avrupa'ya -özellikle Fransa'ya- giden sanatçı ve aydınlarımızın Avrupa şehirleriyle ilgili yazdıklarıdır
Tanzimat Dönemi sanatçıları devlet adamı kimlikleriyle ya da zorunlu olarak yurtdışına çıkmışlar ve bu gezile*rini kaleme almışlardır
Tanzimat Dönemi'nde Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa gezisini anlattığı "Avrupa'da Bir Cevelan" bir av ge*zisini anlattığı "Sayyadane Bir Cevelan" eserleri önemlidir

3 MEKTUP
* Temel anlamıyla mektup; haber vermek sormak istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla pos*ta yoluyla gönderilen metindir
* Bir yazın türü olarak mektup kişinin iç dünyası yansıtması ve düşüncelerini paylaşması bakımından önemlidir
* Mektup yazılış amacına göre türlere ayrılır:

a) Özel Mektup
* İnsanların çeşitli konulardaki duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla yakınlarına (akraba eş dost arka*daş) yazdıkları mektuplardır
* Özel mektuplarda gizlilik esastır bu mektup türü sadece yazanla okuyanı ilgilendirir
* Özel mektuplar sade bir dil ve içten bir anlatımla kaleme alınır

b) Edebî Mektup
* Sanatçıların herhangi bir konudaki duygu ve düşüncelerini açıkladıkları savundukları mektuplardır Edebî mek*tuplar da özel mektuplar gibi bir kişiye yazılır (Bu kişi de genelde sanatçıdır) ancak asıl amaç bu duygu ve dü*şünceleri herkese duyurmaktır
* Edebî mektuplardan; yazıldığı dönemin sanat ve edebiyat olayları ve tartışmaları hakkında bilgi edinmek müm*kündür

c) İş Mektubu
* Bir iş gereği ticari kurum ya da kişilere yazılan mektuplardır Bu mektuplarda işle ilgili konular dile getirilir

d) Resmî Mektup
* Devletin farklı kurumlarının kendi aralarında ya da kişi ve kurumlarla yazışmaları gerektiğinde kullanılan mek*tuplardır

e) Açık Mektup
* Herhangi bir kişiye gönderilmeyip basın yoluyla açıklanan mektuplardır
* Edebiyatımızdaki önemli mektuplar: Namık Kemal (Namık Kemal'in Hususi Mektupları)Abdülhak Hamit Tar-han (Mektuplar) Ahmet Mithat Efendi - Muallim Naci (Muhaberat ve Muhaverat) Ziya Gökalp (Limni ve Malta Mektupları) Halikarnas Balıkçısı (Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı) Nazım Hikmet (Kemal Tahir'e Mapusaneden Mektuplar) Ahmet Hamdı Tanpınar (Mektuplar) Cahit Sıtkı Tarancı (Ziya'ya Mektuplar) Nurullah Ataç (Okuruma Mektuplar)

Tanzimat Edebiyatında Mektup:
Tanzimat Dönemi sanatçılarının çeşitli nedenlerle (elçilik görevi sürgün hayatı vb) yurt dışında yaşamaları "mek*tup" türünün bu dönemde önem kazanmasını sağlamıştır

Tanzimat Dönemindeki önemli mektuplar şunlardır: Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci "Muhaberat ve Mu*haverat (Haberleşme ve Konuşmalar)" Abdülhak Hamit Tarhan "Mektuplar" Namık Kemal "Namık Ke*mal'in Hususi Mektupları"

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 2
Laura, Perii
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 21:42