Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Spor Dünyası > Beşiktaş

Beşiktaş Tarihi

Beşiktaş kategorisinde açılmış olan Beşiktaş Tarihi konusu , ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 16.12.2013, 19:00   #11 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Beşiktaş Tarihi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL TESİSLER


Kuruluş Amacı
Madde 51.
Sosyal tesisler, kulüp üyeleri, sporcuları ve onların yakınlarına sosyal olanaklar sağlamak, birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacı ile kurulmuş tesislerdir.

Tesislerin İşletilmesi
Madde 52.
Sosyal tesisler, kulübün çıkarları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile devir ve ciro hakkı olmaksızın işletilmek üzere kiraya verilebilir. Sosyal tesislerin kulüp tarafından işletilmesi veya kiralanması halinde üyelerin bu tesislerden yararlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Divan Kurulu’nca onaylanan bir yönetmelikle belirlenir.

Tesislerden Yararlanma
Madde 53.
Sosyal tesislerden yararlanmak isteyen üyeler, katılım ücreti ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler. Katılım ücreti ve yıllık ödenti tutarı, her yıl Divan Kurulu’nun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 16.12.2013, 19:00   #12 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Beşiktaş Tarihi


BEŞİNCİ BÖLÜM
PARASAL HÜKÜMLER

Bütçe
Madde 54.
Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak her yıl yapılacak İdari ve Mali Genel Kurul’a sunulur. Genel Kurul tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanan yıllık bütçe, bu tüzüğe göre ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, Başkan ve Sayman tarafından yürütülür.

Bütçe, 1 Ocak’tan başlayıp 31 Aralık günü mesai bitimine kadar 1 (bir) yıl için geçerlidir. Yönetim Kurulu yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 1/12’si kadar (sözleşmeli işlemler hariç) harcama yapabilir.

a. Bütçe, kulüp tarafından kontrol edilen şirketleri de kapsayacak şekilde konsolide olarak hazırlanır. Bütçede, kulübün ve kontrol ettiği her bir şirketin beklenen nakit giriş ve çıkışları ile nakit fazlası veya nakit gereksinimi ayrı ayrı belirtilir. Gerek kulübün ve gerekse de kontrol ettiği şirketlerin nakit gereksinimi olması durumunda, finansman kaynağı belirtilir. Bütçe, nakit giriş ve çıkışları; spor dalları itibariyle ve sporcu lisans bedelleri ve ücretleri; teknik heyet ücretleri ve personel ücretleri kalem kalem görülecek şekilde detaylı olarak hazırlanır. Toplam borçlanma gereksinimi ve ilave borç yükü de dâhil olmak üzere öngörülen finansman giderleri ayrı bir başlık olarak gösterilir.

Yönetim Kurulu; daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe dışında gereksinim duyulması halinde kabul edilen bütçenin %10’u oranında ayrıca borçlanabilir, %10’u aşan miktar için ise ancak Genel Kurul’un onayını alarak borçlanabilir. Bu hükme aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumludur.

b. Kulübün ve kontrol ettiği şirketlerin tahakkuk etmiş vergi, resim, harç ve SGK primleri zamanında ödenir.

Yürürlükteki yasalar uyarınca ödenmesi gereken vergi, resim, harç, SGK primleri gibi kamu alacaklarının zamanında ödenmemesinden kaynaklanan ve kulüp adına tahakkuk eden ceza, gecikme faizi vs. gibi giderleri, kamu alacaklarını zamanında ödememiş olan Yönetim Kurulları tazmin ve ödemekle yükümlüdürler. Kulübün kaynakları sınırlı olduğunda, basiret gösterip insiyatif kullanarak öncelikle sporcu ve/veya diğer sözleşmelerin ödemelerini yapmayı tercih eden Yönetim Kurulu, bunları yapılacak ilk İdari ve Mali Genel Kurul’un bilgisine sunmak zorundadır.

c. Yönetim Kurulu, gereksinim olduğu takdirde bütçenin bölümleri ve maddeleri arasında aktarma yapabilir; yeni bölümler ve maddeler açabilir ve nedenleri hakkında üçer aylık devrelerde toplanan Divan Kurulu’na bilgi verir. Ayrıca, bu nedenleri Genel Kurul’a vereceği raporunda da belirtir.

d. Bütçe hazırlanırken kanun, tüzük ve yönetmeliklerin belirttiği şekilde kulübün amatör spor dallarına uygun miktarda, ayrıca Divan Kurulu harcamaları için belirli bir ödenek ayrılması ve verilmesi zorunludur.

Ek Bütçe
Madde 55.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kabul edilen yıllık bütçe ve bunun % 10’u oranında fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni ihtiyaçları karşılamak için borçlanmayı öngören bir öneri hazırlayarak, Genel Kurul’u bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu bu toplantı öncesinde ek bütçe önerisi ve gerekçesini hazırlayarak toplantıdan 15 (on beş) gün önce isteyen üyeye vermek üzere kulüp merkezinde hazır bulundurur ve kulübün resmi internet sitesinde açıklar.

Kayıt Düzeni
Madde 56.
Kayıt düzeni ve tutulacak defterler ile ilgili her türlü işlemler, dernekler yasasına dayanılarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan Dernekler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

a. Kulüp için yapılacak her türlü ödemeler yasal alındı belgesi, çek veya nakit ile yapılır. Kulüp kasasında ihtiyaçtan fazla nakit veya çek bulundurulamaz. Yönetim Kurulu hiçbir şekilde kulübün taşınmaz malları üzerinde rehin ve ipotek tesis ettiremez.

b. Kulübün her türlü mali işleri, kulübün tüm gelir ve giderleri, belgelere dayandırılır ve süresinde yasal defterlere kaydedilir. Ödeme ve mahsup fişlerinde Sayman üye ile Kulüp Başkanı veya Başkan adına yetkili bulunan kişinin imzalarının bulunması gereklidir. İş avansları, Yönetim Kurulu kararı ile verilir ve en geç 10 (on) gün içinde kapatılır. Aldığı avansı kapatmayan kişiye, ikinci bir avans verilmez. Tüzüğün bu bölümündeki hükümlere uymadan yapılan harcamalardan, işlem fişlerinde imzaları bulunanlar ortaklaşa ve zincirleme sorumludurlar ve tazmin etmek zorundadırlar.

c. Spor Genel Müdürlüğü ve ona bağlı spor kuruluşlarından ve her türlü spor yarışmalarından alınan paranın tamamı kayda geçirilir. Her ne şekilde olursa olsun sağlanan gelirlerin bankadaki kulüp hesabına yatırılması gerekir. Ancak bundan sonra harcama yapılabilir. Yalnız İstanbul dışında yapılacak maçlardan elde edilecek gelirlerin, zorunlu harcamalar dışında dönüşte bankadaki kulüp hesabına yatırılması ve yapılan harcamaların dökümünün derhal deftere işlenmesi zorunludur.

d. Yönetim Kurulu yukarıdaki hükümlerle, bunların dışında kalan parasal konularla ilgili yönetmelikler yapar. Yönetmelik, Divan Kurulu’nun onayı alındıktan sonra yürürlüğe girer.

Kulübün Gelirleri
Madde 57.
Kulübün gelirleri;

a. Üye giriş ücreti ve yıllık aidatları,

b. Genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağışlar ve yardımlarla anlaşmalı ödemelerden doğan haklar,

c. Müsabakalardan doğan gelirler,

d. İlgili Bakanlıklar ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünden ve federasyonlardan alınacak yardımlar ve diğer gelirler,

e. Düzenlenecek oyunlar, balo, piyango ve benzeri gelirler (Bu hesaplarda gelir ve giderlerin ayrı ayrı gösterilmesi zorunludur),

f. Devletten, özel ve katma bütçeli idarelerden sağlanacak gelirler,

g. Kulüp mal varlığından elde edilen gelirler,

h. Sponsorlardan elde edilecek gelirler ve lisans gelirleri,

i. Kulübün ortağı olduğu şirketlerden elde edilecek gelirler,

j. Reklam gelirleri,

k. Her çeşit isim hakkı ve patent gelirleri,

l. Diğer gelirlerden

oluşur.

Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Madde 58.
Yönetim Kurulu, gelir sağlayıcı anlaşmalar görev sürelerinden uzun olsa bile bu gelirleri, Genel Kurul tarafından kabul edilen bütçeye uygun olarak harcayabilir.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 16.12.2013, 19:00   #13 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Beşiktaş Tarihi


ALTINCI BÖLÜM
DEĞİŞİK HÜKÜMLER


Yönetmelikler
Madde 59.
Tüm organların hazırlayacağı yönetmelik taslakları; Yönetim Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra, Divan Kurulu’nca aynen veya değiştirilerek onaylanır ve yürürlüğe konur.

Göreve Başlama
Madde 60.
Kulüp organlarında görev alanlar, kendilerine durumun bildirildiği günü izleyen 7 (yedi) gün içinde yapılacak toplantıda bulunmak zorundadırlar. Bir üye birden fazla organa aday olamaz ve birden fazla organda görev alamaz.

Devir-Teslim
Madde 61.
Tüm organlar, seçim süreleri sonunda veya dağılma halinde devir teslim işlemi yaparak durumu bir tutanakla değerlendirip karar defterine geçirirler.

Mal Bildirimi
Madde 62.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Bakanlar Kurulu’nun 12.03.1992 tarih ve 2737 sayılı kararı ile kamu yararına dernek kabul edildiğinden, 19.04.1990 tarihli 3628 no’lu kanun gereği, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, göreve başladıklarında ve görevleri bitiminde ve varlıklarındaki değişmelerde en geç 1 (bir) ay içinde İçişleri Bakanlığına mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

Tüzük Değişiklikleri
Madde 63.
Tüzük değişikliği, Olağanüstü Genel Kurul’da bulunması gereken toplantı çoğunluğu olması koşuluyla, oylamaya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla yapılır.

Üyelikten Çıkarılmanın Sonuçları
Madde 64.
Kulüp üyeliğini disiplin cezası nedeniyle kaybeden kişi tekrar üyeliğe alınmayacağı gibi, kendisine kulüp bünyesinde sürekli ya da geçici, paralı veya parasız görev de verilmez. Bu durumda olanlar varsa, görevleri kendiliğinden hükümsüz ve geçersiz sayılır.

Geçersiz Sayılacak Uygulamalar
Madde 65.
Organların, Dernekler Kanunu ile bu tüzükte açıkça belirtilmiş olan görev ve yetkileri dışında alacakları ve yapacakları uygulamalar, ayrıca karar almaya gerek kalmadan hükümsüz ve geçersiz sayılır

Derneğin (Kulübün) Feshi
Madde 66.
Genel Kurul, kulübün feshine Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün katıldığı toplantıda karar verir. Bu toplantıda aranan çoğunluk sağlanmazsa üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, konu görüşülüp hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karara bağlanır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Fesih kararı üzerine kulübün taşınır ve taşınmaz bütün malları, alacakları ve borçları Kabataş Erkek Lisesi’ne devir olunur.

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 67.

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Yasası ile Gençlik ve Spor Kulüpleri ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 68.
Dernekler Yasası’na uygun olarak hazırlanan tüzük değişikliği, Olağanüstü Tüzük Değişikliği Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 16.12.2013, 19:01   #14 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Beşiktaş Tarihi

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1.
Seçme ve Sicil Kurulu 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 25 yılını doldurmuş olan üyelerin listesini 15 Haziran 2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu’na ve Divan Kurulu Başkanlığına sunar ve bu üyelerin Divan Kurulu üyeliği bu tarih itibariyle başlar.

Geçici Madde 2.
İşbu tüzüğün 54/b maddesi, 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Geçici Madde 3.
Bir kereye mahsus olmak üzere; Daha önce üyelikten çıkarma kararı verilmiş olan üyeler işbu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yeniden üyelik başvurusunda bulunduklarında giriş ücreti ve yıllık aidatı ödedikten ve üyeliğe kabul edildikleri takdirde geçmişte geçen üyelik süreleri ilave edilmek suretiyle eski üyelik sicil numarasını alarak üyelik hak ve yükümlülüklerinden faydalanabilirler. Ancak bir yıl beklemek koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 16.12.2013, 19:04   #15 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Beşiktaş TarihiKARA KARTALLAR EFSANESİ

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 1940-41 sezonuna gençleştirilmiş ve yenilenmiş kadrosuyla girer. Haftalar ilerledikçe puan farkını açan Beşiktaş, ligde liderliğini sürdürmektedir. Bitime 5 hafta kala rakip Süleymaniye’dir. 19 Ocak 1941 Pazar günü Semih Duransoy’un hakemliğini yaptığı Şeref Stadı’ndaki maça Beşiktaş şu kadro ile çıkar: Faruk, Yavuz, İbrahim, Rıfat, Halil, Hüseyin, Şakir, Hakkı, Şükrü, Şeref, Eşref. O sezon bütün maçlarda olduğu gibi, Takımımız yine muhteşem bir oyun ortaya koyar. Maçın ikinci yarısının ortalarıdır. Beşiktaş takımı farklı önde olmasına rağmen rakip kaleye bitmek tükenmek bilmeyen hücumlar gerçekleştirmektedir. İşte o sıralarda Beşiktaş’ın akın yönü olan Şeref Stadı’nın Atatürk panosu bulunan tarafındaki tribününden bir ses yükselir: “Haydi Kara Kartallar. Hücum edin Kara Kartallar”... Şeref Stadı’nı dolduran binlerce taraftar ve maçı takip eden gazeteciler, çınlayan sesle donup kalmıştır. Son derece isabetli bir benzetmedir o anda yapılan. O sezon rakiplerini ezip geçen Beşiktaşlı futbolcuları “Kara Kartal”dan, oynadıkları futbolu “Kara Kartal gibi hücum etmek”ten başka bir şekilde tarif etmek mümkün değildir. Tribünlerden gelen sesin sahibi Mehmet Galin isimli bir balıkçıdır.

Voleci Şeref lakabıyla maruf Şeref Görkey’in voleyle attığı 3 muhteşem gol ve kaptan Hakkı’nın, Şakir’in ve Şükrü’nün birer golüyle sahadan 6-0 galip ayrılırlar.

Bu maçın ardından, Beşiktaş’ın sembolü “Kara Kartallar” olmuştur.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 16.12.2013, 19:05   #16 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Beşiktaş Tarihi

BEŞİKTAŞ VE FUTBOL

Kulübün faaliyetlerini hızlandırdığı ilk dönemde futbol gölgede kalmışsa da, 1910’ların sonundan itibaren kulüpteki atlet ve jimnastikçiler futbola daha fazla ilgi duyup, kendi aralarında maçlar yapmaya başladılar. O yıllarda gençliğin ilgisi futbola kaymak üzereydi ve Beşiktaş Kulübü’nün az ilerisinde Valideçeşme ve Basiret gibi iki güçlü futbol takımı kurulmuştu. 1911 Ağustos’unda Valideçeşme futbol takımının başkanı ve kurucusu olan Ahmet Şerafettin Bey (Şeref Bey) futbolcularıyla Beşiktaş Kulübü’ne katıldı. Beşiktaşlı gençlerin kurduğu futbol takımlarını tek bir çatı altında toplamayı amaç edinen Şeref Bey’in girişimleri sonucu, Basiret Kulübü de Beşiktaş’a katıldı. Bu şekilde Futbol Şubesi, resmi olarak Kulüp’te faaliyete başladı.

Resul, Rıdvan, Behzat, Doktor Sabri, Şair Kazım, Sadi (Baltalimanı), Doktor Mehmet, Asım, Şeref, Doktor Ali ve Fahri’den oluşan ilk futbol takımının malzemelerinin masraflarını da İpekçi İhsan isimli bir sporsever karşıladı. Birinci takımın yanı sıra ikinci, üçüncü, dördüncü takımlarını da kuran futbol şubesi, Kulübümüz’ün Akaretler’deki bahçesinde futbol idmanlarını hızlandırdı. Böylece futbol Beşiktaş’ta bir anda 1 numaralı spor olmaya başladı. Ancak Balkan Savaşı’nın ardından Dünya Savaşı’nın da başlamasıyla Beşiktaş’ın sporcuları cephelere koştu ve spor faaliyetleri yok denecek duruma geldi.

SAVAŞ YILLARI
Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle sağ kalan sporcular semte ve Kulübe dönmeye başladı. Futbol Şubesi'nin kurucusu Şeref Bey de Romanya cephesinden geri döndü. İstanbul'da düşman işgalinin olduğu yıllarda çeşitli sıkıntılar çekildi. Daha önce bir kilisenin binasına taşınan kulüp malzemelerinin bir kısmı Rumlar'ın elinde yağma olmaktan kurtarılıp, Akaretler'de başka bir binaya nakledildi. Bir taraftan düşmanla yapılan Milli Mücadele'ye yardım edildi. Diğer taraftan da futbol takımı Şeref Bey tarafından tekrar güçlü hale getirildi.
(Fotoğraf: Fuat Balkan (uzun boylu) ve büyük kardeşi Fethi Balkan Paşa askeri üniforma ile...)

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 16.12.2013, 19:06   #17 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Beşiktaş Tarihi

TEKNİK DİREKTÖRLERİMİZ

Tarih Teknik Direktör Uyruk
1911-1925 Şeref Bey Türk
1925-1935 Zinger Macar
1935-1944 Refik Osman Top Türk
1944-1946 Charles Howard İngiliz
1946-1948 Refik Osman Top Türk
1948-1949 Guiseppe Meazza İtalyan
1949 Hakkı Yeten Türk
1949-1950 Eric Keen İngiliz
1950-1951 Hakkı Yeten Türk
1951-1952 Alfred Cable İngiliz
1952-1953 Sadri Usuoğlu Türk
1953-1954 Sandro Puppo İtalyan
1955-1956 Cihat Arman Türk
1957 Eşref Bilgiç Türk
1956-1957 Jozef Meszaros Macar
1957-1958 Leandro Remondini * İtalyan
1959 Hüseyin Saygun Türk
1959-1960 Andras Kutik* Macar
1960-1961 Sanrdro Puppo İtalyan
1961 Şeref Görkey Türk
1961-1962 Andras Kutik Macar
1962-1963 Ljubisa Spayiç Yugoslav
1963-1964 Ernst Melchior Avusturya
1964-1967 Ljubisa Spayiç* Yugoslav
1967-1968 Jane Janevski Yugoslav
1968-1969 Krum Milev Bulgar
1969-1970 Milovan Çiriç Yugoslav
1970-1971 Dumitru Teoderescu Romen
1971-1972 Gündüz Kılıç Türk
1972-1973 Abdullah Gegiç Türk
1973-1974 Metin Türel Türk
1974-1975 Horst Buhtz Alman
1975-1976 Gündüz Tekin Onay Türk
1977 İsmet Arıkan Türk
1977-1978 Milos Milutunoviç Yugoslav
1978-1979 Doğan Andaç Türk
1979-1980 Serpil Hamdi Tüzün Türk
1980-1981 Metin Türel Türk
1980-1983 Dorde Miliç* Yugoslav
1983-1984 Ziya Taner Türk
1984-1986 Branko Stankoviç* Yugoslav
1986-1987 Miloş Milutinoviç Yugoslav
1987-1993 Gordon Milne* İngiliz
1993-1996 Cristoph Daum* Alman
1996-1997 Rasim Kara Türk
1997-1998 J. Benjamin Toshack Galler
1998-1999 Karl Heinz Feldkamp Alman
1999-2000 Hans Peter Briegel Alman
2000-2001 Nevio Scala İtalyan
2001-2002 Cristoph Daum Alman
2002-2004 Mircea Lucescu* Rumen
2004-2005 Vicente Del Bosque İspanyol
2005-2005 Rıza Çalımbay Türk
2005-2007 Jean Tigana Fransız
2007-2008 Ertuğrul Sağlam Türk
2008-2010 Mustafa Denizli* Türk
2010-2011 Bernhard Schuster Alman
2011-2012 Carlos Carvalhal-Tayfur Havutçu Portekiz / Türk
2012-2012 Tayfur Havutçu Türk
2012-2013 Samet Aybaba Türk
2013- Slaven Bilic Hırvat

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 15.03.2019, 21:49   #18 (permalink)
Tecrübeli Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Beşiktaş Tarihi

Siyah-beyazlıların ligdeki dikkati çekici unvanlarından biri, en uzun süre yenilmeyen ekip özelliği taşıması oldu.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.

__________________
You"ll Never Walk Alone
HaDeS isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu

Saat: 05:49