Tekil Mesaj gösterimi
Alt 26.09.2013, 12:57   #2 (permalink)
YeşiL6

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Davranış Bilimleri 1

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1(SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEM)


1.İnsanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmasını yapan ve bireylerin belli davranışlarda bulunmasını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Felsefe B)Psikoloji C)[bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.]fizik D) Sosyoloji E)Teoloji


2.Temel konusu uygarlıkkültürtoplumsınıf ve grup tiplerine göre öncelikli bilgi türlerinin ve biçimlerin araştırması olan sosyoloji dalı hangisidir?


A)Kent sosyolojisi B)Bilgi sosyolojisi C)Köy sosyolojisi D)Sanayi sosyolojisi

E)Siyaset sosyolojisi


3.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden değildir?


A)Nesnelik B)Doğruluk C)Duyarlılık D)Basitlik E)Sınırlılık


4.Bilimsel araştırma yönteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


A)Araştırılması gereken sorunu ortaya koyup tanımlamak

B)Konu ile ilgili bilgileri toplamak

C)Hipotezi formüle etmek

D)Veri toplamak ve verilerin analizini yapmak

E)Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak


5.Bilimsel araştırma tekniklerinden deneysel yöntemdehipotezimizde belirleyici neden sayılan değişkene ne ad verilir?


A)Kontrol değişkeni B)Bağımsız değişken C)Denek değişkeni D)Bağımlı değişken

E)Ara değişken


6.Türkiye�de köy envanterleri ve hane halkı anketleri gibi örnekleri olan ve araştırıcının standartlaştığı teknikler kullanarak bilgi sağlama yollarını denetim altında bulundurduğu araştırma aşağıdakilerden hangisidir?


A)Doğal gözlem B)Deney C)Sistematik gözlem D)Vak�a incelemesi E)Anket


7.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yöntemde izlenmesi gereken aşamalardan biri değildir?


A)Verilerin toplanması

B)Araştırma konusunun tespiti ve tanımı

C)Hipotezin formüle edilmesi

D)Soyut ve belirgin olmayan kavramların belirlenmesi

E)Araştırma yönteminin tespiti


8.Sosyologların değişime bizzat katılarak çözümler üretme çabasında oldukları sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sanayi sosyolojisi B)Din sosyolojisi C)Bilgi sosyolojisi D)
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
sosyolojisi

E)Klinik sosyolojisi


9.Bir araştırmada araştırmacının kişisel inançlarıçıkarlarıalışkanlıkları ve beklentilerinin yer almaması bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi ile ilişkilidir?


A)Sınırlılık B)Basitlik C)Açlılık D)Doğruluk E)Nesnelik


10.Aşağıdakilerden hangisiolaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan bir önerme olarak tanımlanabilir?


A)Kavram B)Kuram C)Hipotez D)Bilim E)Değişken


11.Sosyologların araştırmalarında kullandıkları tekniklerin hangisinde karşılıklı ilişkiler yoluyla bilgi edinilmesi söz konusudur?


A)Anket B)Gözlem C)Deney D)Mülakat E)Katılımlı gözlem


12.Uyuşturucu madde bağımlılığının boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada �bağımsız değişken� aşağıdakilerden hangisidir?


A)Boşanmanın uyuşturucu kullanımına etkisi

B)Boşanma oranları

C)Bağımlılık şiddeti

D)Uyuşturucunun kendisi

E)Durumsal farklılıklar


13.Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir soru cetveli hazırlanması yoluyla bilgi toplanmasına ne ad verilir?


A)Saha araştırması B) Örnekleme C)Anket D)Sistematik gözlem E)Görüşme


14.Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğine ne ad verilir?


A)Güvenirlik B)Örneğin temsil yeteneği C)Tesadüfi örnekleme D)Geçerlilik E)Yeterlilik


15.Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılanbilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşaniç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir?


A)Hipotez B)Kuram C)Açıklama D)Önerme E)Kanun


16.Bir bütünün kendi içinde seçilmiş parçalarıyla temsil edilmesine ne ad verilir?


A)Seçim B)Gösterge C)Örnekleme D)Kesit alma E)Pilot alıştırma


17.Teknolojigelir dağılımıtüketim farklılaşmasıişbölümüulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konularla ilgilenen sosyoloji dalı hangisidir?


A)Eğitim sosyolojisi B)Teknoloji sosyolojisi C)Sanayi sosyolojisi D)
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
sosyolojisi E)Kent sosyolojisi

18.Ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçmesine ne ad verilir?


A)Doğruluk B)Esneklik C)Güvenirlilik D)Geçerlilik E)Basitlik


19.Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?


A)Üniversiteler B)Aile C)Sapkın birey davranışı D)Büyük organizasyonlar E )Din grupları


20.Kullanılan kavramların açıklanmış olması ve diğer kavramlardan farklı olan yönlerinin ortaya konulması bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden hangisini ifade eder?


A)Sınırlılık B)Nesnellik C)Basitlik ve açıklık D)Doğruluk E)Tekrar


1-D 2-B 3-C 4-A 5-B 6-C 7-D 8-E 9-E 10-C 11-D 12-D 13-C 14-A 15-B 16-C 17-D 18-D

19-C 20-CÜNİTE 2(SOSYOLOJİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KURAMSAL YAŞAMLAR)


1.Ünlü İslam düşünürü İbn-i Haldun�un sosyoloji kitabı özelliği taşıyan eserinin adı nedir?


A)Kutadgu Bilig B)Umumi
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
C)Mukaddime D)Din ve sosyoloji E)İbn-i Haldun Divanı


2.Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ortaya çıkışı ve bunu hazırlayan etkenlerden değildir?


A)Endüstri devrimi B)1789 Fransız devrimi C)Emperyalist gelişmeler

D)Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler E)Tarım devrimi


3.Sosyolojinin isim babası olarak tanınan ünlü sosyolog kimdir?


A)Herbert Spencer B)Karl Marx C)Auguste Comte D)Voltaire E)George Hegel


4.�Sosyal bilimcilerin görevi dünyayı açıklamak değildeğiştirmektir� diyen ünlü düşünür kimdir?

A)Auguste Comte B)Spencer C)Hegel D)Karl Marx E)Durkheim


5.Ünlü Alman düşünür Marx�ın içinde liberal görüşün eleştirisinin yer aldığı en önemli eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Liberalizm B)Kapital C)Sınıf mücadelesi D)Çatışma E)Üretim ve liberalizm


6.Sosyolojik yaklaşımı insanların davranışlarını anlamada kullanan ünlü sosyolog kimdir?


A)Marx Weber B)Emile Durkheim C)Karl Marx D)Auguste Comte E)Herbest Spencer


7.Toplumu organize olmuşdüzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak gören kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


A)Çatışma yaklaşımı B)Etkileşimcilik yaklaşımı C)Bilimsel yaklaşım D)Sistem yaklaşımı E)Fonksiyonalist yaklaşım


8.Toplumsal davranışların en iyi biçimde rekabet halinde bulunan gruplar arasındaki gerginlik ve mücadele ile anlaşılabileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


A)Fonksiyonalist yaklaşım B)Etkileşimcilik yaklaşımı C)Davranışçı yaklaşım

D)Çatışma yaklaşımı E)Psikoanalitik yaklaşım


9.Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak tanımlanır?


A)Durkheim B)Marks C)Dahrendorf D)Parsons E)Blau


10.Doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemin toplumsal olayları incelemede de kullanılanılabileceğini savunan düşünür aşağıdakileden hangisidir?


A)A.Comte B)K.Marx C)M.Weber D)H.SpencerE)E.Durkheim


11.Aşağıdakilerden hangisi Auguste Comte�un görüşleri arasında yer almaz?


A)Toplumların gelişmesini harekete geçiren faktörün insan düşüncesi olduğunu savunur

B)Sosyolojiyi toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak ikiye ayırır

C)Düşüncenin üç aşamadan geçerek pozitif hale geldiğini savunur

D)Bilimsel yöntemi sosyal dünyaya uygulama fikrini savunur

E)Toplumsal gerçeğin temelini toplumsal bilinçte görür


12.Aşağıdakilerden hangisi okun gizli fonksiyonları arasında yer almaz?


A)Çocukları sokağa bırakmamak

B)Çocukları belirli bir yaşa gelinceye kadar belirli konularla meşgul etmek

C)Çocukları bilgili kılmak

D)Çocuğun toplumsal sistemi anlamasını kolaylaştırmak

E)Çocukların kendi ülkelerinin ekonomik ve politik sistemlerini öğrenmelerine katkı sağlamak


13.Çatışmanın özellikle birbiriyle yakın ilişkide bulunan insanlar arasında gelişebileceğini savunan çatışma kuramcısı kimdir?


A)Karl Marx B)Spencer C)Lewis Coser D)Durheim E)Max Weber


14.Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerinikarşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl gerçekleştireceğini inceleyen kuramsal yaklaşım hangisidir?


A)Etkileşimcilik yaklaşımı B)Çatışma yaklaşımı C)Bilimsel yaklaşım D)Görsel yaklaşım E)Fonksiyonalist yaklaşım


15.Sosyolojide anlama üzerinde durarak ideal tip ve tarihi analiz tekniklerini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


A)E.Durkheim B)A.Comte B)Hegel D)H.Spencer E)Max Weber


16.İnsanlara etkileşimin ödül ve cezalara dayalı olarak gerçekleşen bir alışverişle oluştuğunu ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?


A)Fonksiyonalist yaklaşım B)Çatışma yaklaşımı C)Etkileşimcilik yaklaşımı

D)Sosyal alışveriş kuramı E)Bilimsellik kuramı


17.Gizli ve açık fonksiyon kavramları kim tarafından geliştirilmiştir?


A)T.Parsons B)R.Merton C)K.Marx D)A.Comte E)E.Durkheim


18.Aşağıdakilerden hangisi sosyal alışveriş kuramının temel sayıtlılarından biri değildir?


A)İnsan davranışları akılcıdır

B)Sosyal ilişkilerde azalan marjinal yarar yasası geçerlidir

C)Sosyal alışveriş durumunda insanların verdikleri ile aldıkları arasında bir denge beklentisi içinde olmaları

D)İnsanların çeşitli alternatifler arasında kendi için uygun olanını seçmeleri

E)İnsanlar arasındaki iletişim sembollerle gerçekleşir.


19.Kadın hakları ve kadının eşit statüsü üzerinde durarakkadının değişen toplum yapısı içinde varolan hakların açığa çıkarılmasıbu haklarla ilgili olarak onların bilgilendirilmesi ve bu konuda toplumun ilgisinin çekilmesi görevini üstlenen kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


A)Radikal feminizm B)Sosyalist feminizm C)Sosyal alışveriş kuramı

D)Fonksiyonel yaklaşım E)Liberal feminizm


20.İşbölümünün toplumsal bir olgu olduğunu ve bu yüzden başka bir toplumsal olguyla açıklanması gerektiğini söyleyen sosyolog kimdir?


A)Durkheim B)Marx C)Comte D)Spencer E)Weber


1-C 2-E 3-C 4-D 5-B 6-B 7-E 8-D 9-D 10-A 11-E 12-C 13-C 14-A 15-E 16-D 17-B 18-E

19-E 20-AÜNİTE 3(TOPLUM VE TOPLUMSAL YAPI)


1.İnsanların bir toplum içinde var olmalarını sağlayan birbirleriyle her tür ve biçimde kurmuş oldukları ilişkilerin bütününe ne ad verilir?


A)Aile B)Grup C)Kültür D)Toplum E)Din


2.Ortak bir toprak parçasına sahip olanaynı politik otoriteye uyan ve ortak bir kültürden gelen nüfus yığınlarına ne ad verilir?


A)Toplum B)Halk C)Ulus D)Vatandaş E)Devlet


3.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan değildir?


A)Kültür B)Dil C)Toplumsal sınıf D)Statü E)Rol


4.Sosyolojide bireyin toplum içindeki pozisyonuna ne ad verilir?


A)Rol B)Makam C)Statü D)Rütbe E)Kişilik


5.Bireyin kendi isteği ve çabalarıylagönüllü olarak elde ettiği statüye ne ad verilir?


A)Gönüllü statü B)Temel statü C)Master statü D)edinilmiş statü E)Kazanılmış statü


6.Bir grup yada toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir?


A)Statü B)Rütbe C)Rol D)Kişilik E)Kimlik


7.Üyeleri arasında yoğun bir ilişki olan ve birbirlerine sevgi ve özveri duygularıyla bağlı insanlardan oluşan gruba ne ad verilir?


A)Eş-dost grubu B)Akraba grubu C)İkincil grup D)Birincil grup E)Referans grup


8.�Matematik öğretmeniyim ama öncelikle babayım� diyen bir kişinin temel statüsü aşağıdakilerden hangisidir?


A)Matematik öğretmeni olmak B)Erkek olmak C)Öğretmen olmak D)Matematikçi olmak

E)Baba olmak


9.Aşağıdakilerden hangisi �bizi saraninsanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir miras� olarak tanımlanabilir?


A)Statü B)Toplumsal sınıf C)Kültür D)Rol E)Toplumsal kurumlar


10.Günümüzde kalabalık bir insan grubu sahip olduklarıbenzer gelir düzeyieğitimyaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleriyle ne olarak tanımlanmaktadır?


A)Toplumsal yapı B)Toplumsal kurum C)Toplumsallaşma D)Toplumsal sınıf E)Kültür


11.En az iki kişiden meydana gelmiş olan ve benzer beklentilere sahip olan bireylerin etkileşimleri ile ortaya çıkan birlikteliğe ne ad verilir?


A)Grup B)Kurum C)Dayanışma D)İşbölümü E)Sınıf


12.Aşağıdakilerden hangisitarım toplumlarının temel özelliklerinden biri değildir?


A)Sınıfların belirginleşmesi

B)Para kullanılmaya başlanması

C)Tarım dışı ihtisaslaşmış rollerin ortaya çıkması

D)Kara sabanın icad edilmesi

E)İnsanların emeğinin yerini makinelerin alması


13.Aşağıdakilerden hangisi sosyologların tanımladığı dokuz temek kuramdan biri değildir?


A)Din B)Aile C)Sanat D)Hukuk E)Politika


14.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel karakteristiğinden biri değildir?


A)Her toplumsal kurum değişmeye karşı dirençlidir

B)Her toplumsal kurum diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedir.

C)Her toplumsal kurumun kuralları sabittir

D)Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluşturur

E)Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilirler


15.Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?


A)Gençlik B)Asillik C)Kadınlık D)Siyah olmak E)Annelik


16.Aşağıdakilerden hangisi ikincil grup niteliği taşımaz?


A)Şirketler B)Sendikalar C)Aile D)Resmi organizasyonlar E)Siyasi partiler


17.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumlardan biri değildir?


A)İş bölümü B)Aile C)
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
D)Eğitim E)Siyasal kurumlar


18.Toplumdaki organize olmuştoplumsal ilişkiler bütününe ne ad verilir?


A)Kültür B)Toplumsal sınıf C)Toplumsal yapı D)Toplum E)Grup


19.Bireyin doğrudan bir çabası olmadankendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüsüne ne ad verilir?


A)Temel Statü B)Master Statü C)Edinilmiş statü D)Kazanılmış statü E)Normal statü


20.Toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılannispetten süreklikurallar topluluğuna ne ad verilir?


A)Hukuk B)Din C)Kurum D)Statü E)Toplum


1-D 2-A 3-B 4-C 5-E 6-C 7-D 8-E 9-C 10-D 11-A 12-E 13-C 14-C 15-E 16-C 17-A 18-C

19-C 20-C

ÜNİTE 4(KÜLTÜR)


1.Dilinançdeğernormdavranışlar ve bir nesilden bir diğer nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bütüne ne ad verilir?


A)Gelenek B)Töre C)Kültür D)Değer E)Kurum


2.Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?


A)Kültür toplumsal bir üründür

B)Kültür öğrenilerek kazanılır

C)Kültür bir toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar

D)Kültür dünyadaki tek evrensel üründür

E)Her toplum kendine özgü bir kültüre sahiptir


3.Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biri değildir?


A)Adetler B)Ahlak kuralları C)Görenekler D)Teknik E)İnançlar


4.Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına ne ad verilir?


A)Kültürel birleşme B)Ortak kültür C)Bağlı kültür D)Etnosentrizm E)Relavitizm


5.İnsanların iletişimde kullandıkları anlam ifade eden her şeye ne ad verilir?


A)Şifre B)Çözüm C)İşaret D)Sembol E)İleti


6.Aşağıdakilerden hangisi kültürün belirlediği yerleşik davranış kuralları olarak tanımlanır?


A)Kurum B)Grup C)Norm D)Statü E)Değerler


7.Kültür konusundatoplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasına ne ad verilir?


A)İdeal kültür B)Alt kültür C)Yüksek kültür D)Yaygın kültür E)Gerçek kültür


8.Aşağıdakilerden hangisikültürün maddi öğelerinden biri değildir?


A)Okullar B)Kitaplar C)Fabrikalar D)Üretim E)Gelenekler


9.İnsanların iyiyidoğruyugüzeli ve çirkini tanımlamak için koymuş oldukları standartlara ne ad verilir?


A)Norm B)Değer C)Kültür D)İnanç E)İdeoloji


10.Yaşadığımız günlük hayat hangi tip kültüre örnektir?


A)İdeal kültür B)Popüler kültür C)Kültürel relativizm D)Yüksek kültür E)Karşıt kültür


11.Aşağıdakilerden hangisi değernorm ve yaşam biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışları içerir?


A)İdeal kültür B)Karşıt kültür C)Kültürel relativizm D)Popüler kültür E)Etnosentrizm


12.Üst sınıfların yaşantı biçimleriklasik müziğe düşkünlükleriresim ve heykel sanatıyla ilgilenmeleri hangi kültürün temel değerleri olarak betimlenebilir?


A)Yaygın kültür B)Yüksek kültür C)İdeal kültür D)Fakirlik kültür E)Kültürel relativizm


13.Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi kültürünü temel olarak anlaması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi olarak tanımlanır?


A)Karşıt kültür B)İdeal kültür C)Etnosentrizm D)Kültürel relativizm E)Kültürel birleşme


14.Kültürü kendi kalıpları içinde anlamakönyargılı olmamak hangi kültürel görüşü ifade eder?


A)Yüksek kültür B)Yaygın kültür C)Alt kültür D)Kültürel relativizm E)İdeal kültür


15.Sosyologlar tarafından bir toplumun genel yaşam biçimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A)Değer B)İdeoloji C)Sanat D)Norm E)Kültür


16.Aşağıdakilerden hangisi normların özelliklerinden biri değildir?


A)Bireylerin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir ve alışkanlık haline gelir

B)Günlük faaliyetlerimizi düzenler ve rehberlik eder

C)Toplumdan toplumafarklı olabildikleri gibi aynı toplum içindede zaman zaman değişebilirler

D)Bütün normlar toplumun her bireyi için geçerlidir

E)Her toplumun sahip olduğu normların önem dereceleri farklılık gösterir


17.Kültür konusundatoplumu bir arada tutan norm ve değerlerin günlük yaşamdaki uygulanış ve bulunuş biçimine ne ad verilir?


A)Yaygın kültür B)Yüksek kültür C)Popüler kültür D)Fakirlik kültürü E)Gerçek kültür


18.Toplum içinde özel yaşam biçimizevklerialışkanlıkları olan küçük elit bir grubun sahip olduğu kültüre ne ad verilir?


A)Yüksek kültür B)Yaygın kültür C)İdeal kültür D)Etnosentrizm E)Karşıt kültür


19.Kültür konusunda büyük halk kitlelerinin benimsediği yaşam biçimizevk ve farklı değerlere ne ad verilir?


A)Fakirlik kültürü B)Popüler kültür C)Yüksek kültür D)Yaygın kültür E)Gerçek kültür


20.Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşanancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değernorm ve yaşam biçimleri olan gruplara ne ad verilir?


A)Karşıt kültür B)Alt kültür C)Popüler kültür D)Fakirlik kültürü E)İdeal kültür


1-C 2-D 3-D 4-A 5-D 6-C 7-A 8-E 9-B 10-B 11-B 12-B 13-C 14-D 15-E 16-D 17-E 18-A 19-D 20-B

__________________
all the best.YeşiL6 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla